IMPULS INNOVACIÓ

Suport a plans i projectes    

Innovació educativa i millora de les c.b. 

Una de les línies principals d'actuació del nostre servei, és la de donar suport i assessorament als centres, en plans, programes o projectes de centre d'innovació educativa  i millora de les competències bàsiques (c.b.), tot aportant informació, recursos i formació.

El Departament d'Ensenyament considera la innovació com un dels motors de canvi del sistema educatiu i un element important per millorar-ne la qualitat i la progressiva adequació als reptes que l'evolució social planteja. Una educació innovadora és aquella que incideix en allò que s'ensenya i en com s'aprèn, que prioritza el gust per aprendre, l'estímul a pensar i l'esforç per entendre i que ajuda a despertar el sentit crític de l'alumnat i del professorat. Les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han de ser millorar l'èxit escolar de tot l'alumnat, i promoure l'esforç de tots per aconseguir l'excel·lència educativa.

El Servei Educatiu posa a disposició dels centres el seu suport en el procés d'indagació de noves idees, propostes i aportacions que comportin un canvi en els contexts i en la pràctica educativa a les aules, tot entenent que la innovació no és una activitat puntual sinó un llarg viatge que s'atura a contemplar la vida a les aules, l'organització dels centres, la dinàmica de la comunitat educativa i la cultura professional del professorat.  


Actualment, al nostre servei educatiu es dona suport a les actuacions següents: 


 

Lectura i biblioteques escolars
Projecte propi i del Departament d'impuls a la lectura i la xarxa de biblioteques escolars de la zona.

Servei comunitari Projecte del Departament i el CEB per promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, l'exercici actiu de la ciutadania i  servei de la comunitat.
Podeu consultar Tweets sobre serveicomunitari

Programa del CEB amb suport dels CRPs, de formació i acompanyament dels centres de Barcelona per a la innovació educativa.
Podeu consultar
Tweets sobre #xarxesperalcanvi

 


 

TAC a les aules (Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement)

Conjunt d'accions del Departament,el CEB i els CRP per afavorir la integració pedagògica de les TIC a les aules.


RoboTICs'3-12.
 Projecte propi d'impuls a la robòtica educativa i la programació a EI, PRI. EE i ESO..


Tauletes a l'aula.
 Projecte propi d'impuls a l'ús de dispositius mòbils a EI, PRI. EE i ESO.


 Ments curioses
 

Projecte propi i del CEB d'impuls a la recerca, la indagació i el treball col·laboratiu.

 


Proves
 Cangur.  Acció  de la SCM i el Departament d'impuls a les competències matemàtiquesAl SE donem suport al desenvolupament de les proves.

Lectura en Veu Alta


Acció del Departament i la Fundació Enciclopèdia Catalana d'impuls a l'expressió oral. 
Al SE donem suport al desenvolupament del certamen.

 

  l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica  defineix el concepte d'innovació pedagògica com:

 "un procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l’evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius"

L'Ordre preveu les següents modalitats d’innovació pedagògica:

  •  Pràctiques educatives de referènciainiciatives del professorat vinculades al projecte educatiu del centre que evidencien una millora educativa, així com els materials i recursos educatius elaborats pel professorat, un cop han estat implementats i sempre que aportin millores per a l’aprenentatge.
  •  Projectes d’innovació pedagògica: iniciatives d’un centre educatiu, o d’un grup de centres, que formen part de manera explícita del projecte educatiu de centre, que responen a objectius de millora educativa prèviament fixats en un pla d’acció i que aporten evidències del canvi que ha significat per al centre o centres pel que fa a les competències dels alumnes o a l’organització i gestió.
  •  Programes d’innovació: plans d’acció que el Departament d’Ensenyament prioritza i impulsa, i que tenen com a finalitat millorar els resultats del sistema educatiu adequant-lo al canvi i a l’evolució social. Amb la mateixa finalitat també s’inclouen les iniciatives d’altres institucions amb les quals el Departament col·labora mitjançant acords o convenis.


 Llocs de referència  

 Projectes del CEB. (Consorci d’Educació BCN)