FORMACIÓ‎ > ‎

PFZ 2017-18


La formació permanent del professorat és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat.  Aquesta formació ha de contribuir a la millora dels resultats i dels processos educatius de l’alumnat mitjançant l’enfortiment de les competències professionals del professorat.


PLA DE FORMACIÓ DE ZONA (PFZ) DE SARRIÀ-SANT GERVASI 2017-18

Detecció de necessitats 17-18 : del 24 d'abril al 22 de maig de 2017  

- Oferta formativa 2017-18: Inscripcions del 12 al 26 de setembre de 2017

El Departament d’Ensenyament ha establert un conjunt d’objectius de formació permanent que volen donar resposta a les necessitats de formació dels centres educatius, dels docents i del personal adscrit als centres del serveis educatius.

El Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament, en la sessió del dia 14 de març de 2017 aprovà els objectius.

El Departament d’Ensenyament, amb la finalitat d’actualitzar el model de formació del professorat, que inclou entre d’altres actuacions la incorporació de noves modalitats, i per tal de garantir la innovació, la transferència i l’impacte de la formació permanent del professorat en el conjunt dels centres estableix els següents objectius plurianuals.En aquests moments, els objectius de formació s’aglutinen al voltant d’uns factors clau d’acord amb els reptes que la nostra societat planteja i encarrega al sistema educatiu. 

 • Dins aquests factors clau es troba l’assoliment d’una educació per a tothom en el marc de l’escola inclusiva. Igualment, s’escau l’actualització de les metodologies i la gestió d’aula que possibilitin la incorporació del model competencial d’ensenyament- aprenentatge arreu, amb una forta presència de les competències de l’alumnat associades a la dimensió plurilingüe
 • Els centres docents en la seva diversitat són espais d’aprenentatge que han d’afavorir l’assoliment de les competències transversals que inclouen la convivència.
 • En els propers anys es preveu que es produeixi la incorporació d’un nombre important de professorat novell i s’escau planificar la seva formació. 
 • Així mateix estem immersos, com a sistema, en la necessitat d’actualitzar i garantir la competència digital docent de tot el professorat, tant el de més recent incorporació com d’aquells que ja porten anys d’exercici professional. Característiques del Pla de Formació de Zona de Sarrià- Sant Gervasi 2017-18


El plans de formació de zona (PFZ) són l’eina de planificació i gestió de què s’ha dotat el Departament d’Ensenyament per organitzar el conjunt de l’oferta formativa de cada territori. 

 

La formació inclosa dins del PFZ de Sarrià-Sant Gervasi es gestiona des del Servei Educatiu (CRP) de Sarrià-Sant Gervasi.  

La Comissió del PFZ És l’encarregada d’elaborar la proposta de les activitats i de fer-ne el seguiment i l’avaluació.  


Està presidida per la Inspecció d’educació i 
 integrada per representants de:

 • Servei educatiu de zona (CRP i EAP)
 • Centres i professorat: centres públics, concertats, educació especial i escola bressol pública
 • ICE de la UAB
 

Objectius de la comissió PFZ per al curs 16-17 

(aprovats per la comissió de formació de Sarrià-Sant Gervasi)

 Els centres i la comissió del PFZ poden fer propostes sobre activitats incloses en aquesta modalitat (tallers, grups de treball, conferències, jornades, intercanvis d'experiències...).  

1.     Donar suport a plans i projectes dels centres de la zona que volen repensar el seu model eductiu, impulsant activitats que promoguin l’aprenentatge competencial, estratègies organitzatives i estructures d’aula i de centre per tal de facilitar la innovació educativa, l’avaluació formativa, el treball cooperatiu i globalitzat, la creativitat, la recerca, els valors i l'educació emocional.

2.     Impulsar l'ús didàctic de les tecnologies de la informació i la comunicació a l'aula, destacant l'aplicació de les TAC a les àrees i el desenvolupament de la robòtica educativa a Primària

3.     Afavorir espais de participació i reflexió dels equips directius i professionals especialistes dels centres públics de primària i secundària per tal d'avançar en la consecució d’una zona educativa 0-18.

4.     Prioritzar les activitats de formació vinculades a les necessitats específiques de l'escola inclusiva i els centres d’educació especial.


Modalitats de formació per al període 2017-18

 Les modalitats de formació d'enguany són les següents

 • Formació en centre. Modalitat de formació lligada a projectes de canvi o millora del centre. 
  • Inclou:  assessoraments, tallers o FIC (formació interna de centre).
 • Formació per a centres. 
  • Inclou:  seminaris de coordinació i seminaris d'equips de centres.
 • Formació individual per al professorat de diversos centres.  
  • Inclou: grups de treball, seminaris, tallers, cursos
  • trobades pedagògiques, intercanvis d'experiències, conferències i taules rodones.   

                                               >>>Anar als formularis de demanda de formació


 1. Formació en centre

Cada centre planifica i concreta la formació en centre a curt i mitjà termini. Aquesta planificació s’ha integrar en el projecte educatiu del centre i en la programació general anual i ha d’incloure els objectius, la descripció específica i els indicadors de l’avaluació de la transferència i de l’impacte de la formació a l’aula.  

El centre podrà aportar recursos propis per dur a terme la formació en centre.  Hi ha 3 modalitats de formació en centre:

 • Assessorament a centre
 • Taller a centre
 • Formació interna de centre (FIC)

 •  Assessorament

L’assessorament és una activitat de formació en centre que s’adreça a la majoria del claustre, o a un o més departaments o a equips docents d’un centre que necessiten millorar resultats en competències bàsiques.

L’assessor/a ha de ser una persona externa al centre. En el cas excepcional que el centre vulgui com a assessor/a una persona del propi claustre, aquesta persona haurà de disposar del vistiplau de la inspecció d’educació.

 Requisits de l’assessorament:

 • L’equip directiu, o persona/es del centre en qui delegui, coordina l’activitat.
 • Requereix el compromís per escrit del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 • S’han d'establir indicadors d’avaluació interna. L’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda. L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre.
 •  Ha de tenir una durada no inferior a 30 hores, amb un mínim de 20 hores amb la persona assessora i 10 hores de treball intern dels participants.
 •  Taller a centre

Modalitat formativa de caràcter concret i pràctic orientat a la millora d’alguna competència professional del professorat. S’adreça a la majoria del claustre o a un col·lectiu d’un centre.

Requisits del taller a centre

 • Requereix el compromís del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació.
 • S’han d'establir indicadors d’avaluació interna i l’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda. 
 • L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre
 • Té una durada màxima de 15 hores, amb dues terceres parts amb la persona   formadora i la resta, de treball autònom al centre.

 

 • Formació interna de centre (FIC)

 Aquesta formació suposa un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i és prioritari avançar.

El procés formatiu inclou:

 • fase d’autodiagnosi,
 • fase de planificació
 • fase de construcció i experimentació
 • fase d’avaluació.
 • Aquest procés formatiu es recull en la carpeta de formació.
Els equips de coordinació disposaran del suport d’una persona del CRP o d'alguna unitat dels Serveis  centrals..

Hi ha dos tipus d’itineraris: guiats i propis.

 • Itineraris guiats (45 h) : El Departament d’Ensenyament ofereix uns itineraris guiats que contenen eines d’autodiagnosi, materials de formació (orientacions, activitats, enllaços, idees clau i bibliografia), protocols i instruments d’avaluació.
 • Itineraris propis (30 h) : Els centres que ja duen a terme un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna podran optar per fer itineraris formatius propis.

 Requisits de la FIC:

 •  L’equip directiu, o persona/es del centre en qui delegui, coordina l’activitat.
 • Requereix el compromís per escrit del centre de fer un treball de seguiment intern sobre la transferència a l’aula del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels resultats.
 •  S’han d'establir indicadors d’avaluació interna i l’equip directiu ha d’avaluar la formació rebuda. 
 • L’avaluació de l’activitat ha de formar part de la memòria anual del centre.
 • Té una durada de 30 hores amb 20 hores de presencialitat de les persones participants i 10 hores de treball intern per realitzar les tasques planificades en relació amb l’aprofitament i la transferència immediata.2. Formació per a centres

Les persones participants en la formació per a centres tenen el compromís de transferir i compartir el treball de la formació en el seu centre. Les sol·licituds d’inscripció de persones participants hauran de ser validades per les direccions de centre mitjançant la inscripció amb priorització a direcció de l’aplicació GTAF.
Inclou les següents modalitats:

 •  Seminari de coordinació: És una modalitat per compartir i intercanviar projectes entre professorat de diferents centres, d’etapes consecutives (infantil-primària; primària-secundària) o d’una mateixa etapa. Té una durada mínima de 15 hores i màxima de 20, amb dues terceres parts presencials i la resta, de treball autònom
 •  Formació d’equips de centre:  modalitat de formació entre centres, dirigida a equips professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu. Aquestes persones tindran el compromís de la transferència del contingut de la formació al seu centre. Poden ser en format curs o seminariTé una durada mínima de 30 hores, de les quals un mínim de 15 seran presencials i la resta, de treball autònom en el propi centre per a la realització del Pla d’actuació


3. Formació individual

Segons les seves característiques, la formació individual es pot agrupar en 3 blocs principals:


1. Formació individual impartida per una persona formadora:
 • Taller        (15 hores)
 • Curs         (15 hores)
 • Seminari  (20 hores)
 
2.  Reflexió col·lectiva entre iguals per al professorat de diferents centres:
 • ·Grup de treball de 30 60 h, amb un mínim de la meitat del temps presencial i la resta, de treball autònom.

 3. Dinamització, sensibilització i divulgació:
 • Jornada (10 h)
 • Trobada pedagògica  i  intercanvi d’experiències (5 h)
 • Conferència i Taula rodona (3 h no certificables)Calendari de la formació 2017-2018

 

PROCÉS

Inici

Fi
·    Detecció de necessitats formatives

24-04-17

22-05-17

·   Vist-i-plau de la Inspecció a les activitats demanades en la modalitat de  Formació a centre

23-05-17

29-05-17

·   Comissió PFZ de Sarrià-Sant Gervasi: Valoració i aprovació de les demandes rebudes.

31-05-2017

 • Introducció de la proposta l’aplicació GTAF

 

 31/05/2017

·    Aprovació de la proposta global pel Comitè de Formació del Departament


30-06-17

·    Publicació al web de les activitats aprovades

15-07-17

·    Inscripció del professorat a les activitats

12-09-17

26-09-17

·   Modificacions i assignació de places

27 set. al  8 oct. 2017

·   Consulta d’assignacions

9 d’octubre de 2017

·   Inici de les activitats de formació

17 d’octubre de 2017