FORMACIÓ


L
a formació permanent és un recurs del sistema educatiu que contribueix a l’assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat.


Forma part les  línies principals d'actuació del nostre CRP i es concreta en les actuacions següents:  

  • Impulsar, organitzar i gestionar  l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent mitjançant el Pla de Formació de Zona
  • Afavorir l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la millora de la pràctica docent. 
El Departament d’Ensenyament estructura la formació permanent en diferents àmbits de planificació, organització i gestió:
 • Formació centralitzada, organitzada directament per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament. Inclou la formació vinculada a programes internacionals.
 • Formació territorialitzada, organitzada per les unitats dels serveis centrals del Departament d’Ensenyament, amb la gestió compartida amb  els serveis territorials i educatius d’una o més zones.
 • Formació descentralitzada, organitzada des del territori (els serveis territorials i els serveis educatius), en el context dels plans de formació de zona (PFZ). Pot ser zonal o interzonal.

Elaboració de la proposta formativa

 a) Les unitats dels serveis centrals del Departament i, si escau, les institucions col·laboradores amb conveni amb el Departament d’Ensenyament són responsables d’elaborar la proposta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades, d’acord amb els objectius generals i específics i les línies de formació establertes pel Departament d’Ensenyament i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries avaluatives de cursos anteriors.  Aquesta proposta es recollirà en el catàleg de formació

 b) Les comissions dels PFZ elaboren la proposta descentralitzada igualment d’acord amb els objectius generals i específics, les línies de formació establertes i les propostes de millora plantejades a partir de l’anàlisi de memòries. Aquesta proposta també estarà d’acord amb les dades recollides en la detecció de necessitats i amb l’oferta formativa de les actuacions centralitzades i territorialitzades i les orientacions i les recomanacions recollides al catàleg de formació.

 • A la comissió del PFZ li correspon recollir les demandes dels centres, estudiar les necessitats i proposar les assignacions als centres de cada territori (ja sigui oferta formativa centralitzada, territorialitzada o descentralitzada). La comissió del PFZ és qui ha de determinar en cada àmbit territorial com queda distribuïda la totalitat de la formació entre els diferents centres. (apartat 9)
 • Les unitats dels serveis centrals i els CRP, com a secretaris de la comissió dels PFZ, introduiran les activitats a l’aplicació GTAF.

 Persones a qui s’adreça la formació
 • Les activitats de formació permanent s’adrecen al professorat.
 • En el cas de la formació en centre es poden adreçar a tot o a part del personal adscrit al centre.

 Horari de la formació: Les activitats es faran en horari laboral no lectiu del professorat, llevat de casos autoritzats de manera excepcional:

 • Seminaris de coordinació d’equips directius
 • Seminaris de coordinació de mestres d’educació especial
 • Seminaris de coordinadors TAC
 • Casos excepcionalment autoritzats per la direcció general que correspongui

Certificació : Totes les modalitats de formació, llevat de les modalitats de dinamització, sensibilització i divulgació

 •  Assistència mínima al 80% de les sessions presencials. 
 • Avaluació positiva de totes les tasques d’aprofitament.
 Responsabilitat del centres

La direcció del centre públic o la titularitat del centre privat, o la persona en qui delegui, es responsabilitza de rebre i canalitzar en el centre la informació sobre les activitats de formació permanent que puguin interessar o afectar els mestres o el professorat del centre.

Responsabilitat de la persona formadora / coordinadora: Lliurament a les persones gestores de l’acta final de l'activitat formativa.

Avaluació de la formació

 • Avaluació per part de les persones assistents del seu grau de satisfacció respecte de l’activitat, del grau d’adequació de les persones formadores, etc.
 • Avaluació de l’aprofitament de cada persona assistent a l’activitat realitzada per la persona formadora.
 • Avaluació de la transferència a l’aula de la formació en centre. Aquesta avaluació la realitza l’equip directiu.
 • Avaluació de l’impacte de la formació en el centre, realitzada per la Inspecció educativa

+info

 • Formació reconeguda segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari (DOGC Núm. 6205 de 3.9.2012).