EL CRP

Els centres de recursos pedagògics som serveis educatius creats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a donar suport a l'activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat 
especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona.  Els CRP formem part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els equips d’assessorament psicopegagògic (EAP) i els equips de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Els centres de recursos pedagògics de la ciutat de Barcelona són fruit d’un conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona (Consorci d'Educació de Barcelona)Els CRP de Barcelona actuem territorialment atenent tots els centres educatius del nostre districte.  Estem integrats en els sistema educatiu públic i depenem del Consorci d’Educació de Barcelona. Actualment, hi ha 75 CRP i 5 extensions que cobreixen l’atenció a tot Catalunya i 10 CRP (un per cada Districte) a la ciutat de Barcelona.


Objectius de funcionament
 • Oferir recursos, d’infrastructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
 • Localitzar, seleccionar i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
 • Donar suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
 • Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col•laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per satisfer-les.

Línies principals d'actuació del CRP de Sarrià-Sant Gervasi

En funció dels objectius i serveis que ens atorga la normativa vigent, al CRP de Sarrià Sant Gervasi focalitzem les nostres actuacions en 4 eixos principals de treball:

 1. Suport i assessorament al centres en plans, programes o projectes de centre d'innovació educativa  i millora de les competències bàsiques (c.b.).
 2. Suport a la comunitat de centres docents i els seu alumnat, fomentant i organitzant activitats dinamització educativa de cohesió i intercanvi, ja siguin curriculars, lúdiques, culturals o esportives.
 3. Impuls, organització i gestió en l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent mitjançant el Pla de Formació de Zona i afavorir l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la millora de la pràctica docent. 
 4.  Oferta i assessorament en recursos pedagògics a centres, docents i comunitat educativa per mitjà de diferents accions:
  • Elaboració, adquisició o recull de materials específics: maletes i conjunts pedagògics, publicacions especialitzades i aparells tecnològics. 
  • Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i informacions complementàries per facilitar-ne l'ús.


Serveis que s'ofereixen segons àmbits d'actuació


Als centres educatius

 • Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d’autonomia de centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…), tant en les fases de l’elaboració, de l’acompanyament del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de seguiment i valoració.
 • Oferta i assessorament en recursos pedagògics per al desenvolupament dels projectes de centre.
 • Assessorament en formació permanent, tant en l’elaboració del pla de formació de centre com en el en el disseny, organització i avaluació de les activitats formatives en centre.
 • Col•laboració en l’avaluació de l’aprofitament i de la transferència de la formació.

Al professorat dels centres educatius

 • Informació i préstec de materials didàctics, curriculars i d’altres recursos educatius.
 • Informació i assessorament en formació permanent. 

A la zona

 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat.
 • Disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col•laboratius i de creació de xarxes de centres.
 • Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives, l’establiment de criteris comuns d’actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
 • Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació de grups docents.
 • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).


Normativa

DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.