El Servei Educatiu

Els serveis educatius som equips multiprofessionals adreçats
 al professorat i als centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada. Actuem de manera integrada, per donar suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de la nostra zona. Si s'escau, també es fa intervenció directa amb l’alumnat o assessorament a les famílies, és a dir, a la comunitat educativa.

Els centres de recursos pedagògics (CRP), els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i els equips d'assessorament en llengua i cohesió social (ELIC) són els serveis educatius que actuen en els centres d'una zona educativa específica. Formen el servei educatiu de zonaEls serveis educatius organitzem els nostres plans d'actuació en el marc de les seves funcions i del nostre àmbit d'intervenció, d'acord amb les prioritats fixades pel Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona. El pla d'actuació de cada servei educatiu s'ajusta per poder atendre les necessitats dels centres educatius i del seu alumnat, d'acord amb les característiques de la zona, conjuntament amb les prioritats generals i territorials, i tenint en compte els recursos materials i humans de què disposa cada servei.El Servei Educatiu de Sarrià-Sant Gervasi està format per:


Bertran, 41; 08023 Barcelona
Telèfons: EAP.  93 212 27 55   CRP.  93 280.19.76