5. CFP Grau superior

(EEA0) Sistemes electrotècnics i automat. (LOE)
(AGB0) Administració i finances
(LOE)           
(0651) G. comercial i màrqueting (LOGSE)
M01: Tèc. i proc. en instal. elèct.
M01: Comunicació i atenció al client

M02: Tèc. i proc. en instal. domòt.
M02: Gestió doc. jurídica empresarial
C02: Polítiques de màrqueting

M03: Config. d'instal. elèctriques
M03: Procés integral de l'act. empres
C03: Logística comercial
M04: Config. d'instal. domòt. i aut. 
M04: RRHH i resp. social corporativa
C04: El marxandatge

M05: Docu. tècnica en instal. el.
M05: Ofimàtica i p. de la informació
C05: Promoció del punt de venda

M06: Desem. de xarxes el. i c. tra.
M06: Anglès
C06: Gestió de compra-venda

M07: Gestió del munt.i manten. il.
M07: Gestió de RRHH

M08: Procés int. d'infr. com. de tel.
M08: Gestió financera
C08: Llengua estrangera

M09: Sistemes i circuits elèctrics
M09: Comptabilitat i fiscalitat
C09: Formació i orientació laboral

M10: Formació i orientació laboral M10: Gestió logística i comercial
C10: Formació en centres de treball

M11: Empresa i i. emprenedora M11: Simulació empresarial
C11: Síntesi
M12: Projecte de sist. elect. i auto.
M12: Formació i orientació laboral
 
M13: Formació centres de treball M13: Proj. d'administració i finances
 
Criteris d'avaluació generals EEA0  M14: Formació en centres de treball