Avaluar la c-info a l'ESO

Per a l’Educació Secundaria Obligatòria, l’ordre EDU/295 especifica que l’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en aquesta etapa ha de ser ha de ser contínua, com a primària, però diferenciada segons les diferents matèries curriculars..  El seu  objecte és constatar els avenços de l’alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge. (Art. 2.2 ordre EDU/295)

 

 L’avaluació ha de ser contínua, ja que el seu sentit és constatar avenços  i detectar dificultats, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l’alumnat assoleixi amb èxit el seu procés d’aprenentatgeperò d’altra banda, ha de ser, diferenciada per les matèries del currículum, a fi de constatar els avenços de l’alumnat en cadascuna d’elles (Id. Art. 2.2) .

 L’ordre estableix també que en el projecte educatiu, els centres docents hauran de desenvolupar i concretar el currículum i els criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació per a tota l’etapa i fixar les mesures necessàries per atendre la diversitat de l’alumnat. (id. Art.  2.1)

En el Decret 143/2007, que desplega la LOE a Catalunya, trobem diferents orientacions específiques recollides a les diverses àrees curriculars. Algunes són comunes per a Primària i ESO i d’altres, com la que es detallen a continuació, són específiques per a la secundaria obligatòria:

 

 

 

Ciències socials, geografia i històriaL’avaluació és una pràctica fonamental en el procés de l’ensenyament i aprenentatge dels continguts de la matèria de ciències socials, geografia i història i s’ha de relacionar amb els objectius de la matèria i els criteris d’avaluació. Aquesta avaluació ha de permetre al professorat contrastar els aprenentatges assolits amb les competències que es pretenen desenvolupar, a través de l’anàlisi del procés d’ensenyament i aprenentatge. Ha de combinar diverses formes d’avaluar:

 

-         L’avaluació formativa ha d’implicar tant el professorat com l’alumnat, atès que ha de permetre, al professorat, identificar la idoneïtat i adequació de les estratègies d’ensenyament i, a l’alumnat, els obstacles del seu aprenentatge i la construcció d’estratègies de superació.

 

-         L’avaluació en l’acció, és a dir, l’avaluació de l’elaboració i aplicació de projectes d’intervenció social en la comunitat (problemes socials, patrimoni natural i cultural, memòria històrica, sostenibilitat, etc.

 

Ciències de la naturalesa

 

L’avaluació ha d’estar dirigida fonamentalment a millorar l’aprenentatge de l’alumnat. En aquest sentit ha de possibilitar:

 

·         Que els propis alumnes recullin informació sobre si la seva representació dels objectius del que estan aprenent coincideix amb la del docent,

·         Que anticipin i planifiquen el seu pensament i la seva acció adequadament

·         Que es representin els criteris amb els quals seran avaluats.

·         Que puguin regular les dificultats i mancances detectades.

 

L’avaluació final, que té com a finalitat comprovar si l’alumnat ha assolit els continguts que s’expliciten en els criteris d’avaluació de cada curs, s’ha de fer a partir de proposar als nois i noies situacions o problemes en relació amb els quals, per donar-hi resposta, hagin d’aplicar els coneixements apresos i no tant repetir-los mecànicament. Les respostes poden ser comunicades per mitjans i recursos diversos, com per exemple:

 

·         fent una exposició oral, utilitzant un programa de presentació,

·         realitzant un vídeo,

·         elaborant un informe escrit,

·         responent a preguntes en una prova escrita. 


Avaluar la competència informacional a l’ESO no requereix res de diferent que aplicar el que assenyalen aquestes recomanacions junt a les decisions particulars que cada centre hagi concretat en les seves programacions.


  •  La LOE i el seu desplegament a Catalunya, fan diversos suggeriments en relació a l’avaluació de les diferents àrees curriculars. 
  • El que ens interessa es focalitzar els criteris específics d'aquelles matèries que presenten major pes curricular per a l’assoliment de la competència informacional.
  • Per això, ens basarem en els criteris d’avaluació que determina el currículum per les diferents disciplines i nivells educatius combinant-ho amb les diferents propostes de focalització de la competència informacional.Pel que fa a l’Educació Secundaria Obligatòria, s’han seleccionat com a més idonis els criteris d’avaluació que s’indiquen a continuació (Decret 143/2007):


Per identificar les matèries d’origen a les que es farà referència a partir d'ara, aquestes s’assenyalen abreviades i entre parèntesi al final cada enunciat.


LCC Llengua catalana i castellana (PRI-ESO) MA Matemàtiques (PRI-ESO)
MSN Medi natural i social (PRI) EA Educació artística (PRI)
CS Ciències socials (ESO) CN Ciències naturals (ESO)
EDPC Educaió per al desenvolupament personal i la ciutadania (PRI-ESO)

 


Objectius d’avaluació global de a la c-info a l’ESO

ESO1

·       Localitzar elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de les societats prehistòriques i de les civilitzacions històriques, col·laborant en la seva protecció i difusió. (CS)

·       Plantejar preguntes a partir de l’observació; identificar les variables que possibiliten aprofundir en la descripció del fenomen o ésser viu, i recollir dades de manera sistemàtica i acurada, representar-les utilitzant esquemes, taules i histogrames, i descriure-les utilitzant amb rigor el vocabulari científic. (CN)

ESO2

·       Reconèixer elements patrimonials de l’època medieval i moderna a Catalunya a partir de la recerca d’informació en fonts diverses, incloses les TIC, i de l’observació directa i indirecta d’aquests elements, comunicant i valorant la documentació històrica i artística que proporcionen, per mitjà del treball cooperatiu. (CS)

·       Reconèixer situacions en contextos no matemàtics o en d’altres matèries en què es puguin desenvolupar les diferents fases d’un estudi estadístic: formular la pregunta, recollir informació, organitzar-la en taules i gràfics, trobar valors rellevants i extreure conclusions. (MA)

·       Cercar informació, avaluar-la críticament i prendre decisions justificades sobre alguns casos dels efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la capa d’ozó i producció i gestió dels residus. (CN)

ESO3

·       Utilitzar fonts diverses per obtenir informació sobre fets econòmics i socials de l’entorn i relacionar-los amb el context mundial. Comunicar les conclusions de forma organitzada i intel·ligible utilitzant recursos TIC.

·       Fer de forma cooperativa treballs de síntesi i recerca sobre situacions de desigualtat, injustícia i discriminació que afectin persones i col·lectius en el món actual, a partir del plantejament d’hipòtesis o interrogants a resoldre. (CS)

ESO4

·        Planificar i fer treballs individuals i en grup sobre algun focus de tensió política o social en el món actual, a partir d’informacions diverses, inclosos els mitjans de comunicació (premsa, televisió, cinema, etc.) i les TIC, assumint una actitud crítica i oberta al contrast de fonts. (CS)Objectius específics  per l’avaluació de les diferents fases de la c-info  a l’ESO

                     >>> veure ampliació    >>> baixar pdf


Vist l’anterior i en qualsevol cas, cal aclarir algunes qüestions en relació a l’avaluació de la competència informacional:

  • La graella de selecció d'objectius presentada no s’han de prendre com instrument d’avaluació en sentit estricte. La seva finalitat es servir d'orientació, guia i visualització del procés a seguir.  
  • Es recomana seleccionar un objectiu general d'entre els indicats  i concretar el seu desenvolupament atenent els criteris específics que componen les diferents fases de la seqüència informacional.
  • Probablement, els ítems a avaluar correspondran a diferents matèries curriculars. Segons sigui la coordinació pedagògica dels centres,  això pot  esdevindrà una tasca més o menys complexa.
  • Pel professorat que vulgui i/o pugui aprofundir més detalladament en els ítems a avaluar, aconsellem consultar d'altres instruments com les graelles de  diagnosiseqüenciació i continguts LOE de la c-info.


© cinfo-aula: Anna Blasco Olivares i Glòria Durban Roca, 2012