5. Avaluació

  • Nivells d'articulació de la competència informacional segons el Model de 3 fases (3·3·3)
Nivell 5.
Avaluació de la competència informacional als Ensenyaments obligatoris

 


L'avaluació LOE

L’avaluació és una eina didàctica clau, per implicar alhora les causes, nivells i efectes dels aprenentatges. Avaluar, en aquest sentit, no es limita ja a emetre una qualificació final sobre el coneixement adquirit, sinó que estableix el grau d’adquisició d’una competència en diferents moments del procés d’aprenentatge per tal de controlar en diferents moments la consecució dels objectius establerts: avaluació inicial o diagnòstica, avaluació de procés o formativa, avaluació final o de promoció. D’aquesta manera, es retroalimenta constantment el procés d’aprenentatge i es controla. No es tracta tant, en molts casos, de canviar les eines o tècniques de recollida d’informació per valorar, sinó de reorientar el seu ús.

 

Segons els criteris generals establerts a Catalunya

(art. 2.3 ordre EDU / 295 i 296)

L'avaluació té un caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, i la informació que proporciona ha de permetre millorar els aprenentatges de l’alumnat, els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent i, també  ha de constatar l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge

Educació Primària
(Art. 2.2 ordre EDU/296)

L'avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat en aquesta etapa ha de ser contínua i global i ha de formar part,  com a component essencial, de la mateixa programació de les àrees. 

Educació Secundaria Obligatòria
(ordre EDU/295)

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de ser contínua, com a primària, però diferenciada segons les diferents matèries curriculars.

El seu  objecte és constatar els avenços de l’alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit el seu procés d’aprenentatge.

 

A Primària, l’avaluació ha de ser contínua, ja que el seu sentit és constatar avenços  i detectar dificultats, esbrinar-ne les causes i adoptar les mesures necessàries perquè l’alumnat assoleixi amb èxit el seu procés d’aprenentatge

A l’ESO,  l’avaluació ha de ser, diferenciada per les matèries del currículum, a fi de constatar els avenços de l’alumnat en cadascuna d’elles.

 

Art. 2.2 ordre EDU/295

L’avaluació és un component essencial de la mateixa programació de les matèries  i a fi de garantir el seu caràcter continuo, s’han d’establir pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne/a al llarg del seu procés d'aprenentatge. 

Art. 2.5 ordre EDU/295

Les programacions de cada matèria hauran  d’incloure els criteris d’avaluació i les activitats d’avaluació i de recuperació previstes.

 

Tant per Primària com per Secundària els criteris de referència  són:

 

  • L’assoliment de les competències bàsiques
  • Els criteris d’avaluació de les àrees
  • Altres  elements del currículum com el treball fet a classe i l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a. 

 

  • Orientacions generals per l’avaluació 

Pel que fa als criteris d’avaluació que s’especifiquen a les diferents àrees curriculars, veurem a continuació un extracte dels suggeriments que fa la LOE i el seu desplegament a Catalunya, en relació a les matèries de major pes curricular per a l’assoliment de la competència informacional.

  •  Orientacions generals per l’avaluació segons el desplegament de la LOE. (Decrets 142-143/2007) 

 

 

 

Matemàtiques
(PRI-ESO)

 

Cal incorporar l’avaluació com a part del procés d’ensenyament i aprenentatge, que inclou la reflexió sobre el que s’aprendrà, s’està aprenent o ja s’ha après.

 

Cal tenir present diversitat d’instruments per fer l’avaluació:

 

·         Discussions en gran i petit grup

·         Preguntes i respostes orals

·         Teballs individuals i en petit grup

·         Realització progressiva d’exercicis escrits

 

Tots es complementen i proporcionen informació, tant als mestres com als alumnes, sobre els avenços en l’aprenentatge.

 

 

 

Àmbit de llengües:

llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengües estrangeres

 

(PRI-ESO)

 

Cal abandonar la visió de l’avaluació exclusivament sancionadora dels resultats de l’alumnat i passar a concebre-la fonamentalment com a activitat comunicativa que regula (i autoregula) els processos d’aprenentatge i ús de la llengua.

 

Cal preveure els dispositius d’avaluació com a activitat conjunta (interactiva) amb l’alumnat, com a reflexió sobre els processos i sobre els resultats de l’aprenentatge lingüístic, tot precisant les pautes i els criteris per regular el procés, per valorar els esculls que es presenten i per introduir-hi millores, a més de la necessària valoració del resultat final. 

 

Cal fer ús dels diferents tipus d’avaluació:

·         autoavaluació

·         heteroavaluació

·         coavaluació (individual, col·lectiva)

·         instruments (pautes d’avaluació, qüestionaris, portafolis, dossiers)

 

Per aconseguir totes les virtualitats d’aquesta avaluació, cal que l’alumnat sigui conscient de tot el procés seguit, que sigui capaç d’usar funcionalment la reflexió sobre la llengua, revisant i reformulant les seves produccions, i que aprengui a transferir el que ha après en altres situacions.

 

 


Diagnosi de la competència informacional a l'aula


  • Com saber si al nostre centre s'està treballant la competència informacional adequadament?
  • Tenim clars el conceptes que cal avaluar? Les habitats i destreses a assolir...?

En aquest 5è nivell d'articulació i paral·lelament a la seqüenciació de continguts vista en el nivell 4, plantegen unes pautes de diagnosi coherents amb el model 3·3·3 que facilitin l'autodiagnosi de la integració de la c-info en les programacions del centre. Es tracta d'instruments que el professat en particular i el centre en general poden emprar per orientar la seva acció formativa.

S'ha intentat mantenir el màxim d'interrelació entre els  nivells d'articulació 4 i 5. En aquest sentit, es proposen uns matisos o graus similars als utilitzats en les seqüenciacions per etapes educatives tractades al nivell 4.  Aquests graus o matisos que s'apliquen a cada ítem a valorar són els següents:

 

Grau 0:  No avaluable

No son destreses pròpies de la edat de l’alumnat. 

Grau 1:  Familiarització

L’alumnat treballa las destreses col·lectivament ì es familiaritza con elles con l’ajut del docent.

Grau 2:  Iniciació

L’alumnat  comença a  treballa  las destreses individualment amb l’ajut del docent.

Grau 3:  Profundització

L’alumnat  treballa destreses autònomament amb ajut del docent.

 

 


Atès que aquestes pautes, poden aplicar-se a dos cicles educatius diferents, la columna "grau" pot oferir un o dos matisos a aplicar en l'avaluació de la destresa valorada. En el cas que l´ítem avaluat disposi de 2 possibles graus a aplicar, s'entén que el primer fa referència al nivell inferior  i el segon al superior de l'etapa considerada.

Aquests instruments d'avaluació estan encara en fase de proves i experimentació. Actualment s'estan utilitzant com diagnosi inicial per als centres que participen en la formació per a l'elaboració del Pla de lectura de centre dins de la formació del Programa de Biblioteques Escolars Puntedu. 

 

Pautes de diagnosi de la c-info a nivell de centre
 Educació Infantil I 1r Cicle PRI

Visualitza   -   Baixa
  Educació Primaria 2n i 3r Cicle

ESO 1r i 2n Cicle

     Visualitza   -  Baixa
  ESO 3r i 4t Cicle

      Visualitza   -  Baixa 


Avaluar la competència informacional


Avaluar la competència informacional en les diferents fases educatives  no requereix res de diferent que aplicar el que aconsellen les recomanacions assenyalades més amunt junt a les decisions particulars que cada centre hagi concretat en les seves programacions.

Els suggeriments que es fan a continuació pretenen, simplement, aportar una mirada focalitzada que enriqueixi el procés avaluatiu determinat sense que suposi una càrrega addicional pels equips docents. Per això, ens basarem en els criteris d’avaluació que determina el currículum per les diferents disciplines i nivells educatius combinant-ho amb les diferents propostes de focalització de la competència informacional que hem vist als apartats anteriors.

 

Avaluació inicial i sumativa de la competència informacional

És important aprofitar les activitats normatives com els projectes interdisciplinaris, els treballs de síntesi o els projectes de recerca a quart d’ESO. Però de cara a una avaluació continua no és suficient amb dur a terme només un cop l’any activitats que permetin el desenvolupament integral de la competència. 

Des de la perspectiva d'una avaluació formadora  per a que els estudiants desenvolupin la seva capacitat d’autorregular-se és necessari que arribin a apropiar-se dels objectius i dels criteris d’avaluació establerts pel professorat en referència a les tasques que han de realitzar, així com que tinguin un bon domini de les capacitats d’anticipació i planificació de les accions proposades. Tot això implica el fet d’incorporar aquests aspectes també com objectius prioritaris d'aprenentatge

Per a l’avaluació de la competència informacional...

 

 les  activitats que activen la seqüència informacional de manera global són les més idònies per avaluar capacitats d'anticipació, planificació i autoregulació.

Aprendre a planificar i anticipar l’acció és una de les claus en els processos de cerca i recuperació de la informació però també en l’abordatge de determinat tipus de tasques en les fases de tractament i comunicació. Per a l’avaluació d’aquests aspectes la utilització d’instruments específics com per exemple l’elaboració de bases d’orientació individuals o col·lectives pactades a l’aula que resumeixin de manera gràfica i ordenada l’acció que s’ha de realitzar.

L’aplicació d’instruments per a mesurar el grau d’assoliment d’elements concrets de la competència informacional pot  afavorir aquest el procés d’autoregulació, de manera que els propis alumnes puguin detectar les seves dificultats i disposin d’estratègies i instruments per a superar-les.

L’èxit de l’avaluació radicarà, en gran part...

...en la capacitat de coordinació del àrea de llengües amb d’altres àrees per formalitzar petites investigacions que es puguin resoldre en seqüències de curta o mitjana durada.


Selecció i classificació d'objectius d'avaluació 


En el apartats anteriors s'ha parlat de les orientacions  que la LOE i el seu desplegament a Catalunya aporten quant al sentit de l'avaluació en els ensenyaments obligatoris. També s'ha plantejat com dur a terme una diagnosi i aplicar els criteris de la Llei per a l'avaluació de la competència informacional. 

Finalment, per tancar a quest nivell d'articulació del Model 3·3·3, només en resta revisar els objectius d'avaluació formulats en els Decrets 142/2007 i 143/2007 per tal de seleccionar i classificar específicament aquells que resulten més adients per a l'avaluació de la competència informacional, de manera que aquesta quedi plenament integrada en les programacions habituals de l'aula.


Objectius LOE per a l'avaluavió de la competència informacional


                               Visualitza   -  Baixa 
                                     Visualitza   -  Baixa 


© cinfo-aula: Anna Blasco Olivares i Glòria Durban Roca, 2012