4. Seqüenciació

Nivells d'articulació de la competència informacional segons el Model de 3 fases (3·3·3)
Nivell 4. Seqüenciació de la competència informacional des de l'Educació Infantil a la Secundària obligatòria segons el Model 3·3·3  

Necessitat d'una
seqüenciació


Un cop creat el mapa de transversalitat dels continguts LOE que afecten la competència informacional ens plantegem  el un altre nivell d'articulació: 


 

Com orientar el professorat en la forma de graduar de manera progressiva i sistemàtica les destreses i
habilitats necessàries per assolir al final de l'educació obligatòria la consecució de les tres grans capacitats
que constitueixen la base de la competència. cerca, tractament i comunicació?.

 


 

Quan plategem el model de tres fases per a la cerca documental d'informació, ens estem referint, de manera
implícita, a un procés de cerca lliure on l’alumnat aprèn a localitzar i seleccionar recursos gradualment de
forma pautada,
progressivament autònoma
i sense acotaments previs.

És un matis clau a considerar ja que distingeix el model 3·3:3 d'altres propostes.

 


La cerca d'informació al Web i el model 3·3·3


Abans de desenvolupar la seqüència del Model 3:3:3 per a les aules de primària secundaria, és necessari distingir i  aclarir les característiques de les diferents modalitats que podem trobar en el plantejament  un procés de cerca d'informació al Web: cerca guiada, cerca lliure pautada i cerca autònoma.

Aquesta diferenciació ens dona uns referents clars per abordar el desenvolupament gradual en l’alumnat dels diferents 
continguts específics de la competència.


Aquestes tres modalitats de cerca s’haurien de combinar de manera gradual al llarg de les diferents etapes educatives L’alumnat que hagi recorregut el procés assenyalat hauria de ser competent  en dur a terme cerques lliures de manera autònoma a la fi dels ensenyaments obligatoris i posar-les plenament en pràctica en el treball de recerca de Batxillerat de manera que, si accedeix a l’ensenyament superior (universitat), tingui la base suficient per a desenvolupar cerques expertes.

 

En resum, 

La seqüenciació del model 3·3:3 que és planteja es centra específicament en la modalitat que hem 

anomenat cerca lliure pautada


Criteris de gradació


Per l'articulació d'aquest quart nivell s'ha partit dels indicadors de destreses assenyalats en el model de  Tres fases v. 3·3·3. 

Aquests indicadors s'han seqüenciat a partir de diferents criteris relacionats amb l'autonomia de l'alumnat segons  cada etapa educativa.


Els criteris que s’han considerat per a la gradació són els següents:

  • No tractar
No son destreses pròpies de la edat de l’alumnat. 
  • Conèixer
L’alumnat es familiaritza amb destreses i les treballa col·lectivament amb l’ajut del docent.
  • Començar
L’alumnat  comença a  treballa  las destreses individualment amb l’ajut del docent.
  • Aplicar
L’alumnat treballa les destreses autònomament amb ajut puntual del docent.

 

 Pautes per la seqüenciació des de l'Educació infantil a l’ESO


Esquemes de seqüenciació de la competència informacional per habilitats, destreses i nivells educatius

Capacitat I. Cercar informació 

Visualitza  -   Baixa

Capacitat II. Tractar informació

 
Visualitza  -   Baixa

Capacitat III. Comunicar coneixement

Visualitza   -   Baixa

© cinfo-aula: Anna Blasco Olivares i Glòria Durban Roca, 2012