3. Continguts LOE

Nivells d'articulació de la competència informacional segons el Model de 3 fases (3·3·3)
Nivell 3. Classificació dels continguts LOE segons el model 3·3·3  


Els continguts LOE

El tractament dels continguts educatius al centre, segons l'enfocament competencial del currículum LOE ens mena a prioritzar aquells objectius imprescindibles en funció de la utilitat dels aprenentatges. Aquests han de respondre al desenvolupament d'uns infants i joves que han de poder disposar de recursos personals veritablement pràctics i útils per a una vida autònoma.

 

Es tracta de coneixements que han de ser transferibles i facilitar la comprensió de la realitat que ens envolta. Per tant, han de reflectir clarament  la seva utilitat per a la vida, no només a nivell funcional, sinó també a nivell conceptual i emocional


Mapa de transversalitat dels continguts

 

En les orientacions recollides en el desplegament curricular es considera la integració de coneixements com una de les claus de l'aprenentatge per competències (decrets 1513/1631).

Desplegament del currículum PRIMÀRIA / ESO

Resulta evident, doncs, la necessitat de buscar les interseccions dels continguts de la competència informacional en les diferents àrees per intentar amb això seqüenciar de forma coherent. En aquesta línia s'ha optat per agrupar aquells conceptes curriculars que refereixen processos similars independentment de la matèria a la qual pertanyen.

 Atès que la competència informacional és, en essència, interdisciplinària s’ha partit de la base de les orientacions recollides en el desplegament curricular.

 En aquestes orientacions una de les claus de l’aprenentatge per competències és  la integració de coneixements. Per tant, la integració curricular dels coneixements suposa...

....establir un mapa de la transversalitat dels continguts

En conseqüència, el desenvolupament de la competència informacional a les aules de Primària i Secundària hauria de basar-se en la construcció personalitzada d’aquests mapes transversals.

 

Construir un mapa de continguts tranversals suposa...

 

 • Buscar les interseccions dels continguts de les diferents àrees
 • Seqüenciar-los de forma coherent
 • Evitar repeticions
 • Evidenciar els oblits
 • Prendre decisions sobre què, qui i quan s’ensenya.

 

Per això disposar d'un model com el que presentem pot resultar molt útil als docents que intenten programar les tasques escolar des de la transversalitat curricular.


Mapa de continguts per la c-info

 

 El tercer nivell d'articulació del Model 3•3•3...

proposa una classificació transversal de continguts del currículum LOE.

 

Es tracta d’una focalització específica de la seqüència informacional de manera que s’acobli fàcilment a la programació general dels centres sense que això suposi una càrrega extra addicional. Per això, seguirem els Decrets 142 -143 / 2007 i procedirem a  identificar la c-info  en diferents seccions de l’articulat.

 Es tracta d’una proposta força completa ja que s'han rastrejat totes les matèries curriculars, etapes i nivells educatius (Blasco i Durban, 2011).

 

En conclusió,

per programar la competència informacional cal...

 • Relacionar-la amb les competències bàsiques
 • Identificar els continguts LOE dins de cada matèria
 • Concretar-los dins  l’organització dels ensenyaments obligatoris:
  •  Projecte interdisciplinari a Primària
  • Treball de síntesi i Projecte de recerca a l’ESO
  •  Altres propostes organitzatives
 • Determinar els principis metodològics
 • Decidir els criteris per la seva avaluació

 

Continguts transversals LOE. PRIMÀRIA
Continguts transversals LOE. ESO
© cinfo-aula: Anna Blasco Olivares i Glòria Durban Roca, 2012