1. Desplegament


 Model 3·3·3.  1er nivell d’articulació


Estructuració de la competència informacional segons capacitats, habilitats, destreses i indicadors de destreses. 

 En sintonia amb els plantejaments anteriors, el Model de Tres fases - 333, planteja el desenvolupament de la competència a partir de tres grans capacitats que responen a cadascuna de les fases clàssiques: cerca, tractament i comunicació. 


 Les capacitats expressen grans blocs de coneixements relacionats amb habilitatsdestreses i  indicadors particulars


Podem definir-ho, de manera informal, de la següent forma:

  • Capacitat: Desenvolupament cognitiu portat al màxim en determinat estudi o saber.
  • Habilitat: capacitat específica aplicada per a assolir una meta o resoldre una qüestió concreta.
  • Destresa: habilitat simple assolida per la pràctica i/o la reflexió sistemàtica.
  • Indicadors de destreses: tasques que formen part d’una destresa determinada

Cada capacitat es desplega en 3 habilitats principals que, al seu torn, es descomponen en 3 destreses bàsiques per a cadascuna de les 9 habilitats. En total hi resulten 27 destreses bàsiques i més de 80 indicadors particulars.


3 grans capacitats

X    3 habilitats principals

     X      3 destreces bàsiques
El valor que afegeix, a més, aquest model, és un l'èmfasi específic en el punt d'inflexió que representa la transformació de la informació en coneixement personal, el moment on l'alumne recull l'aprenentatge d'allò que ha investigat i afegeix la seva pròpia visió.

 

Aquest valor es fonamenta directament en l'enfocament competencial de l'actual llei d'Educació:

 

Disposar d'informació no produeix de forma automàtica coneixement. Transformar la informació en coneixement exigeix ​​destreses de raonament per organitzar-la, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la i fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat, en definitiva, comprendre-la i integrar-la en els esquemes previs de coneixement. Significa, així mateix, comunicar la informació i els coneixements adquirits emprant recursos expressius que incorporin, no solament diferents llenguatges i tècniques específiques, sinó també les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació  (LOE, 2006. Annex I).

 
Desplegament del model  incloent els indicadors de les destreses

 

 

Les 27 destreses bàsiques resultants de l’aplicació del model (3x3x3) es detallen encara més través d'indicadors particulars. Aquests indicadors específics de cada destresa, permeten sistematitzar l'aprenentatge progressiu de conceptes, estratègies i mètodes de treball. En total hi ha uns 80 indicadors de les destreses bàsiques que són amb els que treballem i experimentem a nivell d’aula. Per tant són susceptibles de variar i/o millorar en el futur.Capacitat I del Model 3·3·3: Cercar informació

  

Capacitat II del Model 3·3·3: Tractar informació

                           

Capacitat III del Model 3·3·3: Comunicar coneixement