Guia d'aplicació‎ > ‎1. guia Cerca‎ > ‎

I-C. Recuperar
Guia per desenvolupar el model de 3 fases.
Fase 1. Cerca i recuperació de la informació
Recuperar la informació


La recuperació de la informació constitueix la part final del procés de cerca i per portar-la a terme és imprescindible considerar diferents aspectes que ens permetran realitzar la selecció dels documents.


El primer pas imprescindible és determinar la utilitat dels documents recuperats així com la qualitat de les fonts.ecuperats i la seva obtenció..

Un cop fet això caldrà obtenir el documents necessaris, segons les pautes acordades, o replantejar el procés de localització si no en tenim prou resultats vàlids.  Finalment caldrà emmagatzemar la informació seleccionada i registrar les fonts de procedència.
Valorar la utilitat

 

En referència a considerar la utilitat de la informació recuperada  és important determinar què és el que entenem per “document útil” així com conèixer  els conceptes que li són propis i el caracteritzen com són la rellevància, la precisió o l’exhaustivitat. Es tracta d'elements conceptualment complexes l’aplicació dels qual s’haurà de treballar de forma progressiva amb l’alumnat.

 


Rellevància

 

La informació  recuperada té relació amb el tema que cerco?

 

 

La rellevància es pot entendre com la mesura en que un document s'ajusta a una necessitat informativa o una pregunta.


Molt lligat al concepte de rellevància hi ha el de pertinença, amb freqüència es barregen i confonen.

La rellevància depèn directament de la formulació de la demanda informativa. Quan més concrets siguin els aspectes en que aquesta s’ha diferenciat més senzill li resultarà a l’alumnat valorar quina informació respon millor a les consideracions acotades al inici del procés de cerca. 

 

 

Precisió

Tota informació rellevant recuperada és útil?

 

 

Els resultats són precisos quan tot el que es recupera és útil per al treball.

La precisió, en sentit estricte, és un paràmetre poc exigible a l’alumnat de l’ESO i molts menys al de Primària ja requereixes un nivell d’expertesa només exigible a partir del Batxillerat.

 A nivell dels Ensenyaments Obligatoris ens limitarem a valorar la precisió considerant que un document rellevant és precís si respon a les característiques especificades en el procés de plantejament (abast, nivell, espai temporal i espacial, idioma, format, etc...)

 

 

Exhaustivitat

He recuperat tota la informació útil disponiple?

 

Els resultats de la cerca són exhaustius quan recuperem tot allò que s’ha publicat sobre el tema que ens interessa, és a dir, trobem tot allò que inclou els termes de l’estratègia de cerca i amb les condicions especificades.

 

De la mateixa manera que amb el paràmetre de precisió, l’exhaustivitat només té sentit en cerques molt expertes i no és necessària ni exigible als Ensenyaments Obligatoris.

 

 

En resum, podem considerar que hem obtingut documents útils si són rellevants, i precisos quant a les  característiques concretades. Ara bé si obtenim soroll o silenci, s’haurà de revisar l’estratègia i tornar a realitzar una interrogació diferent.
Seleccionar per qualitat

Un cop s’han recuperat documents útils, ja es pot dur a terme la selecció dels documents més convenients 

Així doncs serà necessari fer una segona valoració i sotmetre els documents recuperats a uns criteris de qualitat de les fonts que ens facilitaran la decisió final. Per al nivell de l’alumnat dels ensenyaments obligatoris en tindrem prou en aplicar dos criteris d’avaluació bàsics: la fiabilitat i l’actualització dels documents localitzats:


 Valorar la fiabilitat

 

 

 

La fiabilitat d’un document es mesura per la seva autoria. Es donen molts casos en els quals es recupera informació que no pot ser atribuïda a cap persona o institució ja que no ve signada.  Per tant, el primer que cal cercar en  el document que revisem és el seu autor/a o responsable. Ara bé, a Internet qualsevol pot produir informació i el fet que la trobem signada és una garantia però no vol dir, necessàriament  que pugui considerar-se com una font vàlida. Per això, es convenient escollir aquelles fonts que estiguin avalades amb prestigi o reconeixement. 

Certament, valorar el prestigi d’un autora/a en una camp temàtic del que no tenim coneixement pot esdevenir impossible.

Per resoldre això ens podem fixar en dades més concretes. Per exemple,  si el document o la pàgina dóna dades sobre l'autor (currículum, correu electrònic...), si s'identifica alguna organització que doni suport, si conté altres referències bibliogràfiques, etc....

  Com selecciono entre els documents rellevants? Escullo aquells que...

 • Estan signats per un/a autor/a.
 • Tenen suport d’una Institució Pública (govern, ajuntament, universitat, biblioteca...).
 • Tenen suport una Institució privada coneguda (cambres de comerç, agrupacions sectorials,  principals diaris, etc...)

 

 Valorar l’actualització

L’actualització és el segon criteri que cal valorar. De la mateixa manera que a la  Xarxa es troben moltes informacions que no vénen signades, passa el mateix respecte la seva data de creació o actualització.   La data de qualsevol document és imprescindible per a conèixer el grau d'actualitat de les dades que ofereix. El més aconsellable és prescindir del documents que no posseeixen data de publicació.

Com selecciono entre els documents rellevants? Escullo aquells que..

 • Contenen la data de publicació del document.
 • Formen part d’un document més ampli (monografia, revista...) que sí porta data de publicació
 •   Prescindeixo dels documents que no tenen data d’edició o  publicació (excepte si estan recolzats per Institucions rellevants)

 

 Revisar i contrastar

 

Entre tot el material recopilat, caldrà  revisar, comparar i reflexionar sobre la informació obtinguda tot valorant els possibles excessos o mancances.

 • Elimino la informació repetida.
 • He comparat en més d’una font si la informació no es contradiu.
 • Valoro si hi ha mancances i si es el cas determino en quins aspectes del tema cal afinar millor.

 

Si la necessitat d’informació plantejada és genèrica i la cerca no gaire complexa  serà suficient validar documents inclosos en webs o portals públics o corporatius, com ara governs, ajuntaments, universitats, biblioteques, cambres de comerç, fundacions o associacions sectorials. Cal evitar els blocs o pàgines personals fins que no es tingui capacitat per verificar la fiabilitat de l’autor o autora.

 Cal considerar també que ens podem trobar davant la problema que el nombre de documents rellevants sigui excessiu o repetitiu i això desorienti l’alumnat. Amb els criteries de qualitat esmentats, però, es pot reduïr molt el soroll documental.

 


 Obtenir la informació

 Un cop s’ha valorat la informació en referència a la seva utilitat i s’ha comprovat la qualitat del seu contingut considerant la seva fiabilitat i actualització, caldrà fer la tria definitiva i obtenir la informació seleccionada.

 

Els nois i les noies han de poder valorar amb calma si els recursos que troben estan dintre de les pautes marcades. Si són o no contradictoris entre ells, si aporten alguna dada més de les que ja tenien o si la informació que contenen és repetitiva i cal descartar-la. Fins que l’alumnat no hagi assolit prou autonomia en aquest aspecte, els processos de cerca lliure, hauran de ser necessariament pautats en el sentit que venim definint.

 

Cal considerar que quan l’alumnat s’enfronta a una cerca d’informació amb una idea clara del què, del com,  i de quina és la quantitat d’informació especificada que necessita, li resultarà  llavors molt més senzill focalitzar les seves estratègies en valorar  la qualitat del recursos informatius que localitza. Perquè  més val poc però realment útil que no pas molta informació sense reflexió de validesa i filtres de qualitat. Per  aconseguir això cal fer el que es pot anomenar la valoració final.


 

 


         Traslladar

 

Finalment, caldrà triar la informació que es considera més adient i traslladar-la de forma definitiva als suports acordats. O bé, procedir a demanar el préstec en el cas de documents físics. 

Caldrà recordar si al inici del procés  s’havia pautat un mínim i un màxim de documents a consultar. Si és aquest el cas caldrà fer una tria definitiva respectant aquest criteri.

 • Reviso si em manca o sobrepasso el nombre de documents pautat.

 

 

 

Emmagatzemar

 


Emmagatzemo la informació triada en els suports acordats:

 • En suports físics (paper)
 • En línia (documents electrònics)
 • En dispositius portàtils (usb...)

 

 Referenciar

 

 

És imprescindible no descuidar-se d’anotar autoria i títol i, en el cas dels recursos digitals,  l’adreça electrònica.

Mai s’ha de copiar un text sense anotar, al seu inici o  final la URL (o autoria) de procedència.

En aquest moment no cal confeccionar la bibliografia definitiva però si que és el moment d’anotar les dades bàsiques que posteriorment caldran per elaborar-la.

 • Prenc nota de la referència bibliogràfica de les fonts seleccionades i en el cas dels recursos digitals de l seu enllaç web.

Per que l’alumnat aprengui a reflexionar davant de la informació recuperada es requereix que aquest procés estigui ben pautat i disposi d’un temps de dedicació. És important fer-ho al centre escolar sota supervisió  del docent. El professorat ha de tenir molt clar que realment és poc productiu i gens educatiu encomanar a  l’alumnat cerqui lliurament informació a casa seva si no ha aprés a llegir críticament la informació.

 

Cal prendre consciencia que la fase de cerca i recuperació NO ha de solapar la de tractament. En la fase de cerca, l’alumnat aprèn a plantejar, localitzar i recuperar informació però encara no ha de tractar-la. En aquesta subfase, la manipulació textual ha de ser mínima, la justa per seleccionar, traslladar i emmagatzemar. Fins ara és perfectament admissible que els aprenents copien i/o “enganxin” literalment allò que respon a la seva necessitat d’informació sempre que ho referencien correctament.

 

El que farem a partir d’aquest moment,  un cop es tingui triada, traslladada i guardada la informació recopilada, pertany una altra fase de la competència informacional: la de tractament.

  


Orientacions per a l’aplicació a l’aula

 

Les orientacions que es proporcionen per guiar el procés de recuperació d’informació son merament indicatives. Cada centre pot adaptar-les com millor convingui a les característiques pròpies dels seu alumnat

 

 • Proposta per la seqüenciació del procés de plantejament

Els inficadors estan adreçats a l’Educació Primària però el nivell aconsellat per a la fi del Cicle Superior pot servir com a punt de partida de l’ESO


 • Proposta de pautes específiques per a l’alumnat

S’han suggerit 8 nivells de dificultat:


Ċ
ANNA BLASCO OLIVARES,
19 d’ag. 2011, 11:43
Comments