Guia d'aplicació‎ > ‎1. guia Cerca‎ > ‎

I-A. Plantejar
Guia per desenvolupar el model de 3 fases.
Fase 1. Cerca i recuperació de la informació
Plantejar una necessitat d’informació    

Dins la fase de cerca i recuperació de la informació cal destacar en primer lloc un àmbit previ a la cerca propiament dita però fonamental dedicat a l’anàlisi textual i la planificació. És el moment de plantejar la necessitat informativa.

Aquestes primeres passes són de vital importància i requereixen un bon acompanyament i guiatge. La majoria destreses implicades són pròpies de la competència comunicativa lingüística.
 El temps que dediquem a treballar aquestes destreses, a l’inici d’un projecte d’investigació, marcarà substancialment l’enriquiment dels resultats i l’aprenentatge competencial de l’alumnat.

 A nivell competencial, és convenient recordar algunes consideracions ja comentades a l’entorn de les competències bàsiques implicades en aquesta parts del procés:

 

 

Destreses de la competència lectora


 • Identificar una necessitat d’informació
 • Concretar les seves característiques

 

 • Què ha de saber fer l’alumne/a per assolir-les:
 • Comprenc el que llegeixo, escolto o veig.
 • Identifico el que no entenc.
 • Treballo el vocabulari pertinent.
 • Sé extreure la informació rellevant.
 • Soc capaç de resumir o sintetitzar la qüestió plantejada.
 • Selecciono termes rellevants.
 • Els classifico per temàtiques comunes.
 • Consulto diccionaris o enciclopèdies si necessito trobar sinònims o ampliar conceptes.
 • Argumento i defineixo les temàtiques sorgides.
 • Especifico qualitats determinades.

 

A banda d’aquestes destreses pròpies de les competència comunicativa, la capacitat de plantejar una necessitat informativa també requereix l’activació d’altres competèces:

 

Destreses de la competència aprendre a aprendre i d’autonomia i iniciativa personal


 • Organitzar un projecte d'investigació per resoldre una necessitat d’informació
Què ha de saber fer l’alumne/a per assolir-les:
 • Ús de tècniques facilitadores de l’autocontrol: plans de treball, tècniques d'estudi, treball cooperatiu i per projectes, resolució de problemes...
 • Proposar-se objectius i planificar.
 • Conèixer les fases de desenvolupament d'un projecte.
 • Portar a terme projectes individuals o col·lectius.

  Un bon plantejament inicial  constitueix un factor clau per a l’èxit d’una investigació !!!  

 
 

 
Identificar la necessitat d’informació

 

El primer pas en un projecte de cerca es centra en ajudar a l’alumnat a identificar i formular la necessitat informativa dins d’un context o situació determinada tot assegurant que ha entès la informació de partida i el plantejament de l’activitat fet a l’aula.


 


Definir  la Situació-problema


 • Entenc la  necessitat d’informació que em cal  resoldre (tema)
 • Penso si se alguna cosa del tema (coneixements previs) i si no  se res cerco informació general per orientar-me 
 • Expresso el que se amb una pluja d’idees.

 

 


Focalitzar el tema a investigar

 

 • Identifico la pregunta principal de la investigació.
 • Distingeixo preguntes secundàries.
 • Cerco les  idees importants o conceptes clau.
 • Cerco les relacions entre els conceptes i els ordeno
Delimitar el tema a investigar

 • Defineixo l’objectiu de la cerca o projecte
 • Determino els diferents aspectes que vull investigar
 • Determino quin ha de ser el producte final que s'ha d’elaborar.

 

La situació-problema a resoldre necessariament portarà implícita l’elaboració d’un producte final que pot ser de molts tipus: comunicació oral, treball escrit, mural, presentació de diapositives, article per a una revista, bloc, web, representació, maqueta, programa de ràdio...

De la mateixa manera, pot respondre a diferents finalitats curriculars: projecte documental, servei a la comunitat, treball experimental, etc.

A més, si no és el propi alumnat, caldrà tenir presents els destinataris del producte.


 

Concretar característiques

Un cop formulat el què és vol investigar és important que l’alumnat prengui consciència de l’abast de la seva necessitat d’informació.

 La part més complexa d’aquest moment és la reflexió sobre el temps que tenim disponible per resoldre la nostra necessitat d’informació  i el volum de treball que això pot requerir. El professorat sovint tendeix a donar la feina feta ja que això estalvia temps i problemes però en un enfocament competencial es necessari defugir el màxim possible de plantejaments “dirigistes” i donar protagonisme a l’alumnat per fer les seves reflexions i eleccions. Des del punt de vista competencial és imprescindible que l’alumnat disposi de temps per analitzar a quina mena de cerca s’enfronta i quines característiques la concreten.

 

 


Determinar l’abast de la cerca

L’abast d’una cerca és la combinació entre la quantitat i qualitat de la informació que necessitem.

 

És important que l’alumnat prengui consciència de la qualitat i quantitat de la informació que requereix la seva necessitat d’informació.

És a dir si la informació que necssita és puntual. Per ex.: Vull saber com es diu l’inventor del submarí (que rereix molt poca informació) o bé si es tracta d’una qüestió genèrica més àmplia. Per ex.: Vull saber com es pot aturar el canvi climàtic. Aquesta darrera pregunta requiria més volum d'informació i més temps per a ser resolta.

Depenent de com sigui aquest abast, la cerca s‘orientarà a un recursos determinats o a d’altres de manera que la seva execució pugui esdevenir més eficient i això condicionarà diferents tipus de cerca. En línies generals i segons l’abast de la informació que necessitem podem diferenciar  3 tipus bàsics de cerca: puntual, senzilla o complexa.

 

 


Determinar el nivell de dificultat


Pel grau de  dificultat de la informació poden considerar una diferenciació entre informació divulgativa i informació científico-tècnica.

El un tipus d’informació que s’ha de consultar dependrà de l’edat de l’alumnat i de la finalitat que s’hagi determinat per a la tasca de la recerca. Les apreciacions són diferents per a cada cas:

o   Pel que fa a l’edat, l’alumnat ha de prendre consciència de que només ha de seleccionar informació que sigui capaç d’entendre i rebutjar aquella altra sobre la que tingui dubtes de comprensió. Amb la pràctica progressiva d’aquestes apreciacions és com l’alumnat avançarà cap a una autonomia progressiva i en l’autoregulació del procés.

 o   Pel que fa al producte final, és convenient tenir en consideració els destinataris  a qui es dirigirà el producte (per ex., alumnes més petits) i  valorar el seu nivell de comprensió. Això condicionarà l’estratègia de cerca i la selecció de documents.

 

 

Determinar el temps històric

Hi ha informació que és atemporal i d’altre que és de caire històric i que pel

seu caràcter ja porta incorporats indicacions cronològiques,  però quan no és el cas, pot resultar útil acotar períodes concrets de temps.


Per exemple, si vull cercar informació sobre la “moda” m’ajudarà força decidir en quin període de la història em centro: l’Edat Mitjanà, el Segle XX... o bé si ho haig de fer a totes les époques? 

 

 

Determinar el context cultural o geogràfic

 

 

Sempre cal plantejar-se l’abast geogràfic de las tasca de la recerca o de la situació-problema que es vol resoldre, especificar-la clarament i formular preguntes com:

 • Inclou tot el món?
 • Europa? Espanya? Catalunya?
 • La meva ciutat? El meu poble? El meu barri?
Determinar l’àmbit lingüístic

 

 

 

Des del moment que l’alumnat te competència suficient en català, català, anglès o altra llengua,  és convenient anar introduint termes de cerca en diferents idiomes. S’ha de fer de manera progressiva i aprofitant aquelles necessitats més complexes que ho requereixin de forma natural.

Ara encara no és el moment de concretar les paraules clau però sí és el moment de reflexionar si ens caldran o no l’ús de paraules en altres llengües,  si ens poden ajudar per millorar la cerca  o si tindrem prou amb la llengua catalana.

 

 

Determinar formats i suports


La informació es pot emmagatzemar en diferents formats (text, imatges,vídeos...) i suports (impresos, digitals...). En aquest punt és on cal decidir si cal centrar-se només en un de concret o si combinarem diversos.  

Hi ha cerques que poden dur-se  a terme exclusivament a Internet o d’altres que només requeriran consultar documents a la biblioteca del centre.

El més aconsellable és que es combinin i complementin diferents formats i suports sempre que sigui possible. 

 

Organitzar la investigació

Un cop identificada i concretada la necessitat d’informació cal dedicar un temps a organitzar la feina i planificar la seva realització.

  Acordar la dinàmica de treball 

Un cop la necessitat d’informació esta definida i delimitada, el pla de treball ha de

contemplar qüestions organitzatives com els agrupaments de l’alumnat (si l’activitat es realitzarà de forma individual, per parelles o en grup...) i la metodologia (treball cooperatiu...) a seguir.

També caldrà acordar altres aspectes pràctics com si cal tenir llibreta, dossier  o arxiu informàtic per l’activitat o s’ha de crear una carpeta especifica a l’ordinador per anar registrant de manera ordenada tot el referent a la investigació.

 


 

 

 


Especificar un guió inicial

 

El guió ha de ser una eina que permeti a l’alumnat tenir una visió estructurada del tema i de tota la informació que ha de localitzar i alhora  li pot ser també útil per a realitzar la recollida i emmagatzemen de la informació.

Per a l’elaboració d’un índex caldrà recuperar la feina feta anteriorment quans s’han delimitat els aspectes a investigar. Amb les idees i conceptes ja ordenats  i la pregunta principal identificada resultarà més fàcil realitzar un guió provisional pel treball d’investigació

Es tracta de plantejar un guió provisional que es pot anar enriquint a les fases de tractament i comunicació.

 

 

Establir una

temporització

 


És important que l’alumnat visualitzi d’una forma clara com és distribueix el temps disponible per a resoldre el projecte i quins terminis específics hi ha.

 Orientacions per a l’aplicació a l’aula

 Les orientacions que es proporcionen per guiar el procés de plantejament de la necessitat informativa son merament indicatives. Cada centre pot adaptar-les com millor convingui a les característiques pròpies dels seu alumnat

 

 • Proposta per la seqüenciació del procés de plantejament

Els inficadors estan adreçats a l’Educació Primària però el nivell aconsellat per a la fi del Cicle Superior pot servir com a punt de partida de l’ESO

 

 • Proposta de pautes específiques per a l’alumnat

S’han suggerit 8 nivells de dificultat:


 
Ċ
ANNA BLASCO OLIVARES,
19 d’ag. 2011, 11:15