3. Els CRAE


 

Integració BE i TIC: Els CRAEs

La biblioteca escolar representa en el seu conjunt, un únic escenari educatiu. No la podem concebre de forma fragmentada com és el cas dels recursos TIC. Podem pensar parcialment en ella a nivell dels materials que disposa, ja que aquests poden respondre a diferents usos, però més aviat la visualitzem globalment com un sistema format per una estructura organitzativa estable i un entorn afavoridor de l’acció educativa.

 

La biblioteca és un entorn presencial i Internet un entorn virtual o no presencial. Un disposa de recursos físics i l’altre de recursos immaterials. Així doncs, podem comparar la biblioteca amb Internet, amb qui té paral·lelismes però també diferències.

 

 

La biblioteca com entorn físic
 

  • Els recursos de la biblioteca estan filtrats, seleccionats i organitzats
  • La biblioteca és un entorn d’interacció física i immediata. Facilita les  relacions interpersonals, compartir emocions, sentiments i gaudi de manera directa i propera.

Internet com entorn virtual


 


  • Els recursos d’Internet són ingents i inabastables.
  •  Internet és un entorn de comunicació no física. És poden compartir emocions, sentiments i gaudi però sense interacció cara a cara.

 

La  permanència física possibilita que la biblioteca es configuri com un entorn aglutinador de la riquesa cultural de l’escola afavoridora de pràctiques lectores i activitat intel·lectual. Representa un ambient extraordinari de coneixement que envolta la vida social i acadèmica dels alumnes i que pot ampliar-se a tota la comunitat eductiva fora de l’horari lectiu.  El valor presencial que té la biblioteca com entorn físic és considerable i rellevant. Ara bé, la biblioteca del segle XXI necessariament ha d’acollir i implementar tots els avantatges derivats de la irrupció de les noves tecnologies.

 

Evidentment,  l’entorn  virtual que representa Internet, constitueix  un escenari irrenunciable per l’educació actual. Però fàcilment pot esdevenir un escenari salvatge no controlable. Cal trobar estratègies per que l’alumnat pugi abastar-lo  de forma reflexiva, estructurada i crítica. I en això, la suma de valors de la biblioteca i les TIC pot resultar estratègicament decisiva en la organització dels ensenyaments. De fet, els recursos tecnològics digitals al servei de la innovació educativa persegueix els mateixos objectius i finalitats que la implementació de la biblioteca escolar.

 

Internet ens ofereix gran quantitat de recursos però molts no són vàlids.  Per a l’ensenyament, necessitem recursos de qualitat, seleccionats i revisats i en això la biblioteca pot aportar una llarga trajectòria en la gestió intel·lectual de recursos i fonts d’informació. Al mateix temps, necessitem entorns físics que facilitin la trobada personal i que estiguin condicionats per a l’acció educativa. Espais on es pugui estar còmodament i que a la vegada facilitin la connexió a l’entorn virtual. No podem menysprear el valor del contacte personal que s’experimenta en la biblioteca en la realització de treballs col·laboratius o lectures compartides. 


Els CRAE,  entorns privlegiats per la c-info

En aquesta perspectiva d’unir esforços, racionalitzar recursos i sumar complicitats sorgeix la noció de biblioteca  com a Centre de Recursos per l'Aprenentatge (CRA).  Aquest concepte s’ha estes a tos tots el països avançats  amb denominacions més o menys semblants.

 

Per exemple, a diferents autonomies de l’estat espanyol se’ls anomena CREA (Centre de Recursos per l’Ensenyament - Aprenentatge). Al món de les biblioteques universitàries s’ha generalitzat la denominació CRAI (Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació). Al Catalunya, pel que fa a les biblioteques escolars  els coneixem com CRAE (Centre de Recursos per l’Aprenentatge i l’Ensenyament .

 

El programa de Biblioteques escolars puntedu els defineix de la manera següent:

 

 

Els Centres per a Recursos de l'Aprenentatge i l’Ensenyament (CRAE) representen la transformació de les biblioteques en entorns híbrids on la biblioteques i les TIC s’integren plenament. És un model de convergència fonamental per a l’ensenyament en l’era de la informació..

Es podria definir el CRAE un entorn dinàmic en el qual s'integren tots els recursos que donen suport a l'aprenentatge i la investigació, on convergeixen serveis i recursos diferents: serveis informàtics, bibliotecaris, audiovisuals, en un marc espacial, facilitador i amigable on conviuen recursos materials, humans, d'informació i aprenentatge tendents a la integració d'objectius i projectes comuns.

Per a aconseguir-lo, la Biblioteca, ofereix la seva experiència en l'organització de la informació;  la prestació de serveis in situ i virtuals i el seu coneixements de la importància de la lectura en totes les seves dimensions: lectora, informacional i lúdica.

 


 

 

Què és un CRAI 

 

El pla estratègic de  REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias) promou la construcció d'un nou model de biblioteca universitària anomenat CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació). Un CRAI és un entorn dinàmic on s'integren tots els serveis universitaris que donen suport a l'aprenentatge i a la recerca relacionats amb el món de la informació i les noves tecnologies.

Què us pot oferir un CRAI:

*       estudiants: estudiar, cercar informació, fer un treball, oci, ...

*       professorat: cercar informació, tasques docents, formació permanent, ...

*       investigadors: recerca, elaboració d'un projecte


Conèixer el CRAI 

 

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la UB es crea a principis de 2004, davant de la necessitat d'adaptar les biblioteques universitàries al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i a l'Espai Europeu de Recerca (ERA) en què es configura un nou marc d'ensenyament universitari basat en l'aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la innovació.

El CRAI de la UB integra els serveis de biblioteca, suport a la docència i suport a la recerca.


El CRAI integrador 

 Les BU lideren, en les seves organitzacions, la creació de Centres de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de cara a:

  • Optimitzar recursos econòmics
  • Fer un ús intensiu de la informació gràcies a les TIC
  • Incrementar la col·laboració entre serveis i professionals diferents que treballen en projectes transversals
  • Millorar l'atenció a l'usuari oferint, sota una "finestra única", tot el que necessiten per cobrir les seves necessitats d'aprenentatge, recerca, oci ...

El CRA es construeix físicament integrant espais i convergint amb altres serveis de la universitat però, sobretot, a través de la tecnologia que permet innovar i crear espais realment híbrids i d'ús extensible. Permet a l'usuari 2.0 compatibilitzar la seva vida acadèmica, professional i social.

Font: Marta Serrat i Sílvia Sunyer, 2008   El CRAI en permanente transformación: servicios y recursos para el nuevo usuario 2.0

 

El director de l’Àrea de Serveis Universitaris de la Universitat Politècnica de Catalunya ho expressa de la manera següent:

 

 

La biblioteca universitària, fins ara considerada un suport «clàssic» de la universitat (...), es converteix en la punta d’innovació en política de serveis universitaris. Això és degut, principalment, al fet que, de fa més de dues dècades, les biblioteques universitàries han efectuat unes transformacions molt considerables, provocades principalment per la irrupció de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) ...

 

Les TIC, a més, han permès que la gestió de l’organització, emmagatzematge i accés a la documentació tant en suport paper com en suport electrònic es pugui fer d’una forma radicalment diferent, tot provocant noves línies

de política bibliotecària que donen com a resultat nous serveis bibliotecaris directes als usuaris. La biblioteca universitària es converteix, cada vegada més, en un equipament que està en un continu moviment per tal de satisfer les necessitats, també canviants, dels estudiants i professors. Les seves necessitats són les nostres exigències, i les noves formes d’estudi, de lectura i d’aprenentatge dels usuaris donen com a resultat nous models de biblioteca universitària.

Entorn de la nova biblioteca s’integren aquells serveis clau per als professors i estudiants, lligats al desenvolupament dels seus projectes educatius i relacionats amb la informació i la tecnologia. La biblioteca, anomenada en aquest nou context centre de recursos d’aprenentatge (CRA), es converteix en un nou equipament on l’usuari pot trobar altres serveis universitaris d’una forma integrada i sense haver de fer grans desplaçaments. És així com la biblioteca es converteix en el veritable centre dels recursos educatius bàsics per a la comunitat universitària

Dídac Martínez  (2003) El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge (CRA) Un nou model de biblioteca universitària en l’era del coneixement   ítem, 35 / 35-53


 

 A l’entorn escolar, a més,  des del moment que el ordinadors portàtils arriben a les aules es fa necessari que tant l’alumnat com en professorat, puguin disposar d’una bona biblioteca virtual que enriqueixi la tasca educativa. Per això, caldrà realitzar una selecció de recursos digitals que sigui realment d’utilitat per a l’aprenentatge de continguts curriculars en les diferents àrees i nivells. Una selecció que agrupi els recursos per tipologies i permeti un accés ordenat a material de qualitat..

El CRAE a Primària i ESO

Per avançar cap a aquest concepte de biblioteca ens els ensenyaments obligatoris i post obligatoris es necessita d’una acció corresponsable i de l’existència d’un equip de suport interdisciplinari on es vinculin les funcions i les tasques del coordinador TIC i les de la biblioteca escolar. Parlem de recursos, d’eines i continguts (digitals i/o impresos) que han d’estar a la disposició dels equips docents. Però també hem de valorar que sols podran ser útils per a la pràctica educativa si el professorat té un bon coneixement de les seves possibilitats didàctiques i si al mateix temps aquest és ajudat amb orientacions per al seu ús. Orientacions que afavoreixin la seva utilització per a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.La implementació de la biblioteca escolar i dels recursos TIC s’ha d’articular a partir  de la diversitat de situacions d’aprenentatge que es poden dissenyar en les programacions d’aula o de cicle. L’objectiu és determinar en quines situacions la biblioteca i a la vegada els recursos i eines digitals resulten útils i per tant són facilitadores dels aprenentatges que es volen aconseguir. La biblioteca en el seu pla d’acció anual ha d’incloure a les TIC ja que la biblioteca promociona el seu ús i considera el suport digital com un element propi. Però també el pla de desenvolupament TIC de centre hauria d’incloure la biblioteca en dos aspectes. 

 


 


La biblioteca és l’eina que facilita l'accés a la informació i sobretot té un paper protagonista pel que fa a la
cerca i recuperació de la informació. Les Tic són eines que incideixen en tots el processos informacionals però, especialment en el el tractament i la comunicació


Per aconseguir que les biblioteques escolars i les TIC esdevinguin veritables Centres de Recursos per a les nostres escoles cal que els seu sresponsables sumin esforços i coordinin funcions i actuacions. 

En resum, la biblioteca entesa com a CRAE hauria de ser una via específica d’actuació per a la implementació dels recursos TIC perquè enriquida com a aula multimèdia es configura com un entorn presencial híbrid de gran potencialitat didàctica per la diversitat i complementarietat dels recursos que disposa. La vinculació de la biblioteca escolar al pla TAC d’un centre s’ha de formular des de la possibilitat de realitzar una aportació capital en la tasca de cerca i selecció de continguts digitals participant en la creació i manteniment d’un banc de recursos digitals. Per això, resultarà igualment imprescindible una vinculació i una visualització clara i explícita entre el Pla de lectura i el Pla TAC d’un centre.

 En definitiva, es traca de desenvolupar un model de Biblioteca-CRAE, que manté tota la seva potencialitat quant a recurs didàctic o eina pedagògica -en el sentit que lo dóna la LOE- i que també ha de donar suport a les necessitats educatives relacionades amb l’ús de continguts digitals de la mateixa manera que ja dóna suport en la selecció de recursos impresos per a la realització de treballs d’investigació i intervencions relacionades amb la lectura i escriptura a les aules.


Però això, actualment,  ja no és suficient. Aquesta visió de la BE-CRAE, és una aposta per la millora en la qualitat de l’educació en els escenaris híbrids que caracteritzen el segle XXI però per ser realment efectiva caldrà que s’acobli i incorpori tots aquells elements que caracteritzen el Web 2.0 i avanci decididament cap al concepte de BE-CRAE 2.0Per ampliar informació, consultar:© cinfo-aula: Anna Blasco Olivares i Glòria Durban Roca, 2011

Comments