1. EscenarisEspais per al desenvolupament de la competència informacional

A causa del seu caràcter intra, inter i multidisciplinari, els escenaris on es pot desenvolupar la competència informacional en els entorns educatius són abundants i diversos: el centre escolar i els seus espais, la comunitat educativa, una sortida, una excursió...


 escenaris per la c-info

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula


Una bona part de la seqüència informacional es desenvolupa a l’aula. Identificar necessitats informatives, concretar-les, planificar, analitzar , manipular i comunicar els resultats de les cerques, etc., són processos que acostumen a dur-se a terme a la pròpia aula.

Biblioteca Escolar

La biblioteca escolar és un entorn privilegiat on l’alumnat pot adreçar-se per a desenvolupar el nucli central de la fase de cerca; disposar de múltiples recursos, seleccionar fonts, consultar catàlegs, dissenyar estratègies, obtenir informació...

Entorns virtuals

Sigui a la sala d’ordinadors,  la biblioteca a pròpia aula, els ordinadors faciliten els desenvolupament de la c-info ens moments diversos: consultes a Internet, tractament textual i gràfic de la informació, compatir i difondre el coneixement generat...


Entorn proper


Des de la pròpia família a les biblioteques universitàries, l’alumnat disposa d’un ampli ventall d’espais de consultar per complementar, ampliar o localitzar la informació a la que no pot accedir des del centre escolar.


Ara bé, els escenaris més directament implicats són l’aula ordinària, la biblioteca del centre i els entorns digitals.

Pel seu caràcter intrínsicament relacionat amb la c-info prestarem atenció especial als dos centrals: la biblioteca escolar i les TIC com a entorns articulars d'aquesta competència.


La biblioteca escolar i les TIC, entorns articulars de la c-info

Amb l’aparició de la LOE, el paper que podien jugar les biblioteques escolars en el suport al desenvolupament de la competència informacional als centres escolars va quedar molt reforçat. La llei expressa clarament que la finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques i que assolir o no aquesta fita dependrà una bona coordinació i integració de les activitats escolars de totes les àrees curriculars  i, diu textualment:

La biblioteca escolar a la LOE

Es tracta d’ensenyar les llengües... amb un enfocament comunicatiu,
que se centra en la construcció social dels significats.

La qual cosa vol dir que,

  (LOE i Decrets 142-143/2007- Annex I >Consideracions sobre el desenvolupament del currículum):

 

...per donar sentit a tots els aprenentatges del currículum cal organitzar el centre educatiu com un
espai comunicatiu on...

 • la biblioteca  mediateca del centre,
 • la revista de l’escola,
 • la ràdio escolar o altres elements...

 

...facilitin l’intercanvi dins l’escola i l’obertura del centre vers el seu entorn.


Aquest enfocament comunicatiu cal explicitar-lo en múltiple i diversificada utilització de tota mena d’eines,
suports i mitjans que donin sentit a les situacions realistes pròpies de totes les matèries curriculars. 


La competència comunicativa

(Decrets 142-143/2007 Annex I >Competencia comunicativa lingüística i audiovisual)

 

cal que s'apliqui també en...

la cerca, selecció i processament de la informació, provinent de...

 • tot tipus de mitjans, convencionals o digitals
 •  tota mena de suports
 • la comprensió i la composició de missatges diferents amb intencions comunicatives o creatives diverses

per a...

 • donar coherència i cohesió al discurs i a les pròpies accions i tasques
 • resoldre les situacions pròpies de cada àmbit curricular

L'eficàcia en la consecució de les competències bàsiques...

 

...depèn d'una bona coordinació i integració de les activitats escolars de totes les àrees curriculars.

i per aconseguir-ho és clau...
 • l'organització del centre i de les aules
 • l'ús de determinades metodologies i recursos didàctics, com la concepció, organització i funcionament de la biblioteca escolar.
LOE  i Decrets 142-143/2007- Annex I   >Consideracions sobre el desenvolupament del currículum)


Per tant, s’aprecia clarament que la LOE percep la biblioteca escolar com un escenari pedagògic de primer ordre per al  desenvolupament de les competències bàsiques. La seva posició central dins l’entorn educatiu del centre pot afavorir la integració de les diferents matèries curriculars en tots aquells temes relacionats amb la recerca i l’accés a la informació.


En un altre pla, la Llei, mostra, igualment  una clara aposta per a la incorporació de les TIC no ja al context educatiu sinó a la mateixa aula ordinària. La formulació d’una competència bàsica Tractament de la informació i competència digital ve a demostrar la importància que aquestes tecnologies tenen al currículum actual. En el seu redactat llegim:

La competència digital a LOE


Transformar la informació en coneixement exigeix…

 


 • emprar, de manera creativa les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació  com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

L'ús reflexiu i competent d'aquestes tecnologies ajuda a extreure el màxim rendiment de totes les competències a partir de,,,

 • la comprensió de la naturalesa i manera d'operar dels sistemes tecnològics
 • l'efecte que aquests canvis tenen en el món personal i sociolaboral

 

Aquesta competència, que anomenem digital, també suposa.. 


 • Emprar les TIC com a eina en l'ús de models de processos: matemàtics, físics, socials, econòmics o artístics;
 • Processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa;
 • Resoldre problemes reals; prendre decisions;
 • Treballar en entorns col·laboratius
 • Ampliar els entorns de comunicació per participar en comunitats d'aprenentatge formals i informals
 • Generar produccions responsables i creatives.

 

(LOE i Decrets 142-143/2007- Annex I >Tractament de la informació i competència digital)


Per ser competent en aquest àmbit també s'han de mobilitzar...

 • estratègies d'ús davant els canvis de programari i maquinari que van sorgint
 • fer ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per resoldre situacions reals (...) de manera eficient.


BE i TIC, escenari comú per la c-info

Dins l’àmbit de la planificació educativa, tant les TIC com la biblioteca escolar coincideixen en un objectiu comú:


Faciliten activitats didàctiques per desenvolupar habilitats específiques vinculades a la competència informacional

 • ·Les TIC desenvolupen una innovadora  contribució en competències vinculades a l’ús d’eines i dispositius digitals per afavorir la transformació de la informació en coneixement.
 • La biblioteca aporta la experiència d’una llarga tradició en educació documental centrada en els processos cognitius per a la transformació de la informació en coneixement.

En aquest sentit,  tant la biblioteca escolar i  com les eines TIC queden situades dins l’organització educativa com a entorns didàctics que faciliten en desenvolupament d’unes determinades estratègies metodològiques estrament vinculades a situacions d’aprenentatge que requereixen una forta interacció amb recursos i fonts com son les activitats de recerca o d’investigació.


Tanmateix, abans d’analitzar la seva complementarietat quant a escenaris per la c-info, cal atendre, però, les particularitats de cadascun d’aquests dos entorns. Vist això, resultarà més entenedor focalitzar la seva integració:

I la seva programació conjunta dins la planificacó i organització dels ensenyaments obligatoris:


© cinfo-aula: Anna Blasco Olivares i Glòria Durban Roca, 2011