4. Programació


Programant la competència informacional a l’aula

El projecte educatiu del centre (PEC) i les programacions han d’establir principis i concrecions relacionades amb el desenvolupament de les competències. Per això, La detecció en el currículum dels elements directament relacionats amb la competència informacional és punt de  partida per visualitzar la seva implicació amb cada una de les matèries i per desenvolupar programacions coordinades que facilitin els seu assoliment.

Atès que la competència informacional és, en essència, interdisciplinària s’ha partit de la base de les orientacions recollides en el desplegament curricular. En aquestes orientacions una de les claus de l’aprenentatge per competències és  la integració de coneixements


La integració curricular dels coneixements suposa...

establir un mapa de la transversalitat dels continguts 


 

És a dir,

  • buscar les interseccions dels continguts de les diferents àrees
  • seqüenciar-los de forma coherent
  • evitar  les repeticions
  • evidenciar els oblits
  • prendre decisions sobre què, qui i quan s’ensenya

La competència informacional en l’organització dels ensenyaments obligatoris

Perquè el desenvolupament de la competència informacional sigui eficient, és convenient visualitzar tots els seus recursos, eines, habilitats i valors, objectius i continguts en les propostes de programació específiques (de sensibilització, concreció,  consolidació o ampliació).  

El capítol III dels decrets 142/2007-143/2007, pels quals s’estableix l'ordenació dels ensenyaments obligatoris a Catalunya, es fan diverses especificacions sobre l’organització dels ensenyaments de l’Educació Primària  l’Educació Secundària Obligatòria. Algunes d’aquestes especificacions inclouen propostes que impliquen metodologies d’investigació, relacionades directament amb la competència informacional.


L’organització dels ensenyaments relacionats amb la competència informacional es correspon amb la distribució següent: 

CURS

TREBALL

CURRÍCULUM COMÚ

CURRÍCULUM OPTATIU

Cicle Inicial


Projecte interdisciplinari


Totes les matèries

 

Cicle Mitjà

Cicle Superior

1r  ESO


Treball de síntesi


Totes les matèries

Tècniques d’estudi

2n ESO

Matèria optativa 

3r  ESO

4t  ESO

Projecte de recerca

Totes les matèries, incloses les matèries  optatives específiques

 

 A aquesta estructura s’afegiria el Treball de recerca de Batxillerat.   


És en aquestes propostes de caràcter tranversal on realment es posa en joc tot el potencial de la competència informacional. Per això prestarem una especial atenció a questa mena de projectes que es expressament i amb caràcter obligatori a l’ordenació curricular vigent. 


Un model  bàsic de la integració curricular de la competència informacional podria seguir l’esquema següent:  • Quan a instrument pràctic per a recollir la programació d’una activitat basada en la competència informacional es proposa la plantilla següent:


Per ampliar aquests aspectes consulteu:


Ċ
ANNA BLASCO OLIVARES,
23 d’ag. 2011, 2:08