3. Continguts c-info


Continguts específics de la competència informacional

 

Si volem que l’alumnat, a l’hora de cercar informació, sigui capaç de seleccionar els recursos més adients en funció de la necessitat d’informació que té plantejada, resulta molt convenient disposar d'un conjunt de coneixements importants en referència a les fonts d’informació i les eines que ens permeten recuperar-la.  

 En sentit estricte, parlem d’aspectes que no formen part directa del procés de cerca sinó que es situen en paral·lel dins la primera fase de la seqüència informacional.Es tracta d’uns coneixements imprescindibles per a localització de la informació i per tant calen ser abordats com a continguts educatius. Atès que no formen part explícita de cap àrea curricular, el centre educatiu que vulgui desenvolupar en profunditat la c-info haurà de trobar espais i formes de incloure’ls al currículum de la manera més natural i contextualitzada possible, introduint-los aprofitant les taques concretes de les investigacions que es plantegin a l’aula.

 Constitueixen una mena de continguts molts adients per ser treballats des de la biblioteca del centre amb l’ajut de la persona responsable i en el marc d’una una bona coordinació aula-biblioteca.

 

Bàsicament els continguts a assolir serien els següents:

  •  Característiques de la informació
    • Els documents i la informació
    • Formats, suport i contingut dels documents
  • Les fonts d’informació i les seves tipologies
  • Les eines per accedir i recuperar informació