2. Metodologia

Competència informacional i recerca

 

L'aprenentatge basat en investigació, sota qualsevol model, comença amb el plantejament de preguntes com: què sé d'aquest tema?, quins dubtes em genera?, com puc esbrinar més?, amb qui?, on?, he de comprovar?

Sense distinció de la modalitat que un docent esculli per a la investigació en l'aula, la seva tasca serà orientar als seus alumnes en els processos de recerca, d'aprendre de moltes fonts i formes i de construir significats en ambients carregats de tecnologia i rics en informació.


La investigació i el descobriment, quant a estratègies  constructivistes per l’ensenyament-aprenentatge es fonamenten en els treballs  de teòrics reconeguts com  Dewey, Piaget, Gardner o Vigotsky, que basen els seus postulats en la capacitat de l'aprenentatge mitjançant la recerca per a ser aplicat en l'aula.

 Aquesta manera d'aprendre facilita la sistematització metodològica de la recerca i el domini del mètode científic, com capacitat per a comprendre la realitat, interpretar-la i poder i saber actuar sobre ella, la qual cosa suposa haver adquirit criteris per a avaluar diverses interpretacions de la realitat.


En aquest tipus d’aprenentatge, l’alumnat assumeix un paper més actiu en la presa de decisions, ja sigui per obtenir la documentació necessària, realitzar observacions o elaborar hipòtesis..

 

La recerca situa els aprenents dintre d'un procés d'aprenentatge en el qual, a partir d'una varietat de fonts i experiències, han de construir la seva pròpia comprensió:

  •  Aprenent a pensar basant-se en el contingut de la matèria,

  • Orientant-se a través d'un procés de formació intel·lectual que els permet construir sobre el que ja saben i comprendre més profundament els conceptes i problemes subjacents al tema

La investigació ajuda així a superar el format predefinit del llibre de text o de les solucions preestablertes i ubica als estudiants dins del procés d’aprenentatge en el que, a partir d’una varietat de fonts, ha de construir la seva pròpia comprensió i assumir la necessitat i obligació de compartir els seus avenços personals.


A nivell d’ordenació curricular, fins l’aparició de la LOE, la recerca, de manera explícita i prescriptiva quedava limitada al treball de Batxillerat.

 

La implantació de  LOE, amb la seva perspectiva competencial, ha suposat un gran avanç en el reconeixement explícit del gran pes competencial que incorpora l’ús de la recerca quant a metodologia didàctica.

 

Segons l’enfocament competencial de la LOE

 


El procés didàctic ha de plantejar:

  • activitats i projectes en que l’alumnat s’enfronti a situacions concretes
  • resolgui problemes
  • construeixi productes reals utilitzant els coneixement s i les habilitats adquirides

 

Les orientacions posteriors als Decrets que despleguen la LOE insistixen abastament en aquesta perspectiva de l'enfocament competencial

Font: Del currículum a les programacions. Departament d’Educació (2009)


L’alumnat de Primària i ESO ha d’aprendre a resoldre situacions en contextos escolars i vitals quotidians a partir de la cerca d’informació rellevant, aplicar i adaptar estratègies diferents al procés de resolució de problemes, a adquirir confiança en les seves possibilitats i, finalment, a construir nous coneixements vinculats a la resolució de situacions problematitzades.

 A tots els nivells educatius, des del Cicle Inicial,  hi ha programat un treball prescriptiu que es fonamenta en processos de recerca.Processos d’investigació a l’ensenyament obligatori (Decrets 142 i 143/2007)

 

Processos d’investigació

Què

Com?

Per a què?

CI

Exploració

Qüestions i problemes rellevants de l'entorn

 

CM

 

CS

Realització d'un treball d'investigació

 

 

Experimentació i l'ús de diferents fonts d'informació.

Argumentació oral i escrita de les propostes de solució

ESO1

Plantejar preguntes

Observació d’un fenomen o ésser viu

Identificar variables, recollir dades manera sistemàtica i representar-les

 

Descriure utilitzant amb rigor el vocabulari científic

 

ESO2

Dissenyar petites investigacions

 

Preguntes investigables

 

Donar resposta

 

ESO3

Realitzar  treballs de síntesi i recerca

Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació

Plantejament d’hipòtesis o interrogants a resoldre

Donar resposta

 

ESO4

Planificar i realitzar treballs...

Algun focus de tensió política o social en el món actual

Cerca en fonts d’informació i recursos diversos

Assumir una actitud crítica i oberta al contrast de fonts.


En definitiva, en un contex ideal, l’alumnat que hagués cursat tota l’escolarització sota l’enfocament LOE hauria d’arribar a la fi de l’ensenyament obligatori amb una capacitat suficient per a dur a terme processos d’investigació amb prou solvència.

Aquesta perspectiva resulta de vital importància per a potenciar l’aprenentatge autònom i apropa significativament, les destreses que es pretenen assolir mitjançant els processos de recerca amb el conjunt de capacitats i d’habilitats que componen la competència informacional

Però també  requereix estratègies, demanda que metodològiques que permetin promoure i desenvolupar destreses referides a la cerca de la informació, el seu tractament i a la construcció de coneixement.

  • En aquesta línia, ens interessa destacar algunes estratègies determinades com l’aprenentatge cooperatiu, els projectes de treball  o l’aprenentatge basat en problemes (ABP)

Es tracta de models didàctics que tenen  difusió en molt centres educatius que són especialment afavoridores quant l’adquisició de la competència informacional.Per aprofundir en aquests aspectes veure també