Guia d'organització

Guies, exemples, pautes i altres instruments de suport.


En general,  podem considerar que el desenvolupament de la c-info a l’aula 
es veu limitat per diferents obstacles. Encara existeix la visió que la realització 
d’activitats de recerca no resulta viable per qüestions organitzatives que 
podrien dificultar el desenvolupament complert dels programes. 
Per altra banda, una visió més negativa insisteix en la problemàtica que el
 professorat no disposa de temps suficient per dissenyar de forma efectiva 
activitats didàctiques amb aquest enfocament complex. 

Aquesta guia intenta oferir orientacions i suport per organitzar els 
entorns, la metodologia, els  continguts i una programació específica 
per a la c-info.La realització d’activitats basades en la investigació a l’escola implica considerar la recerca com una estratègia didàctica que organitza la pràctica educativa sota els principis de la indagació, la creativitat i la comunicació. Però implementar  la realització d’una activitat de recerca des d’aquest prisma no es fàcil ja que el seu disseny i planificació resulta  complexa i comporta certes dificultats.


El professorat necessita suport i instruments de diversa naturalesa -especialment organitzatius i metodològics-  per poder desenvolupar aquest tipus d’activitats pensades i dissenyades com a intervencions didàctiques.  Per a fer-ho cal determinar la seva organització i la seva seqüenciació amb un doble propòsit: per una banda exercir un control del procés que posem en marxa i per altre que aquest procés sigui el més rellevant possible per l’alumnat.

Un dels problemes reals que ens trobem als centres és com concretar “què investiguem” amb el grup-classe i "com desenvolupar una proposta" al respecte que sigui factible.  Per això, pot resultar de gran utilitat facilitar  orientacions i pautes per poder realitzar una planificació i un disseny acurat d’aquesta mena activitats basades en la indagació i evitar  que el fet de realitzar-les impliqui  una inversió d’esforços i temps excessius en la seva preparació.