INSTRUCCIONS

Durant els propers dies haureu de treballar en el treball de síntesi, que,  com ja sabeu, és un conjunt d'activitats interdisciplinàries on haureu de dur a la pràctica allò que heu anat aprenent al llarg del curs, fomentant el treball en grup, la recerca i la relació amb l'entorn.

Els dies 18, 19, 20,  21 i 22 haureu de fer les diferents activitats que se us proposem (dossier i blog o pàgina web) i el divendres dia 22 fareu la exposició oral del treball del grup davant un tribunal avaluador format per 3 o 4 professors. 

Algunes de les activitats seran de recerca-investigació, la qual cosa suposa recollir i investigar dades per extreure’n conclusions. D'altres seran més creatives en las quals haureu de fer volar la vostra imaginació. A d'altres haureu de fer fotos,...

Cada classe tindrà professorat que controlarà l’assistència, el ritme de treball general i posarà una nota diària del vostre treball a cada hora.

Es treballarà cada dia de 8:15h a 14:40h del matí, excepte divendres que tindreu un horari especial de 09:10 a 11:10h. Aquells que marxeu 3 dies a fora seguireu el ritme de treball marcat pels monitors i seguint un horari ja establert. 

L’assistència és obligatòria i el treball, tant individual com de grup, s’avaluarà tenint en compte la tasca realitzada per cada membre del grup i els aprenentatges demostrats, seguint una rúbrica.

Cal treballar amb el màxim possible d’autonomia: buscant les fonts d’informació, distribuint equitativament les tasques entre els membres del grup, debatent organitzadament les propostes i finalitzant les feines en els terminis acordats. No heu d’oblidar mai que el treball de síntesi és un treball en grup. Per això, gran part de l’èxit d’aquest projecte dependrà de com us organitzeu. Les tasques s’han de repartir i heu d’intentar fer-les tenint en compte allò que a cada un de vosaltres se li dóna millor. Però també hi ha parts del treball que convé que feu entre tots. Seria bo que cada dia, abans de començar a treballar, possessiu en comú i en ordre el que heu fet el dia anterior i decidíssiu el que es farà al llarg del dia actual.

Us agradaria fer d’experts en turisme?