La població


Amb una població de 7,5 milions d'habitants Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més habitants de l'estat espanyol.
De totes maneres per saber si un territori està molt poblat o no, cal tenir en compte el seu nombre d'habitants en relació a l'espai que ocupen, és a dir, la densitat de població.

Densitat de població

La densitat de població es calcula dividint el nombre d'habitants entre la superfície del territori que ocupen. El resultat s'expressa en habitants per quilòmetre quadrat.
Nombre d'habitants  =      Densitat de població
Superfície en km2                              (Habitants/km2)

Així la densitat de població de Catalunya el 2013: 
7.546.522 hab./32.108 km2 = 235 hab/km2

La densitat de l'estat espanyol és de 93 hab./km2
i la mitjana europea és de 32 hab./km2. Per tant es pot dir que Catalunya és un país amb una elevada densitat de població.
Aquesta població, però està distribuïda molt irregularment pel territori:
-La major part de la població és concentra al voltant de la capital, Barcelona (1.600.000 hab.) i la seva àrea d'influència que aplega 5,5 milions d'habitants i el 74 % del total de població de Catalunya.
-Al voltant de les altres capitals, Girona, Tarragona i Lleida s'han format àrees urbanes amb poblacions de més de 100.000 habitants.
-Les comarques d'interior i del Pirineu estan poc poblades i tenen unes densitats de menys de 50 hab./km2.


Comments