PLA D'AUTONOMIA DE CENTRE (PAC) 2010-2014

El pla estratègic de l’Institut Castell del Quer neix amb la idea de plantejar unes estratègies de diàleg, de debat i de consens amb la comunitat educativa, a fi d’elaborar unes directrius de treball a realitzar els propers cursos, per tal d’augmentar la qualitat global de l’ensenyament i de la 
convivència al centre.

Aquest pla parteix del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i incorpora el Pla de millora 2006-2009 i l’Avaluació Global Diagnòstica (AGD) 2009. Aquesta AGD es va dur a terme a través d’una enquesta realitzada a tota la comunitat educativa de l’Institut, és a dir, que hi va prendre part tot el professorat del centre, una part significativa de l’alumnat de tots els cursos, des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat, i finalment tots aquells pares, mares i, quan s’ha donat el cas, tutors legals dels nois i noies de l’Institut que van voler col·laborar. 
D’aquesta AGD s’ha redactat un informe, el buidatge del qual ha donat peu a una DAFO i la seva corresponent matriu. La interpretació d’aquesta ha de servir per a la concreció de les estratègies i consegüents activitats que condueixin a l’assoliment dels objectius contemplats en el PAC.
 
L’Institut Castell del Quer és un centre públic, laic i plural, arrelat a l’entorn, que té com a missió donar un servei educatiu al Lluçanès, exercir la tasca educativa entesa com a desenvolupament integral de l’alumnat, establir nexes de cohesió social a la comarca, formar persones crítiques, autònomes i respectuoses, per tal d’integrar-se a una societat democràtica canviant, fomentar un caràcter dinàmic, compartit i plural i assolir les competències bàsiques.
 
L’Institut Castell del Quer vol ser un centre educatiu de qualitat i cohesionador, impulsor i dinamitzador de l’educació en valors, tant en l’àmbit humà com en l’acadèmic, capaç d’adequar l’organització i la metodologia a les necessitats de cada alumne, amb recursos per a ser inclusiu, innovador, quant a l’ús de recursos de l’entorn i de la societat actual i promotor de relacions i corresponsabilitats amb alumnes, famílies, administracions i entitats.
 
Els valors que guien el treball de l’Institut Castell del Quer són els següents:
a) Respecte als altres: Integració de la diversitat, respecte a opinions i maneres de fer i de ser, foment de la participació en l’àmbit educatiu i de l’entorn, respecte a l’entorn, tant de béns privats com col·lectius, coeducació.
b) Respecte a un mateix: Autonomia, autoestima, interès de superació, esperit crític i reflexiu, responsabilitat, creativitat.
c) Respecte al treball: Autonomia, planificació i constància, treball en equip, inquietuds.
 
OBJECTIUS PER AL CURS 2013-2014 

1. Millorar els resultats acadèmics
Estratègies a seguir: 
1.1. Introducció d’innovacions metodològiques a fi de diversificar les activitats per atendre les necessitats de l’alumnat.
1.2. Foment de la biblioteca i dels laboratoris així com d’altres aules específiques.
1.3.Formació del professorat per als diversos projectes.
1.4. Creació d’un espai específic d’atenció a l’alumnat amb NEE.
1.5. Potenciació del treball per millorar el procés d’aprenentatge tant de cara a assolir les competències bàsiques a l’ESO com a superar les PAU a batxillerat.
 
2. Millorar la cohesió social
Estratègies a seguir:
2.1. Agilització en la resolució de conflictes a fi de millorar la convivència.
2.2. Potenciació de la tutoria i altres estratègies de comunicació amb les famílies.
2.3. Foment de mecanismes de comunicació i participació amb l’alumnat, les famílies i l'entorn.
2.4. Consecució del respecte de tots els membres de la comunitat educativa.
2.5. Potenciació d’activitats realitzades des de l’institut però que actuen fora del centre.
 
3. Millorar i conservar els espais del centre
Estratègies a seguir:
3.1. Neteja, ordre i ambientació dels espais del centre.
3.2. Millora de la imatge dels espais del centre.