MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA


La mediació és un mètode per resoldre disputes i conflictes.

Es tracta d'un procés voluntari en el qual s’ofereix, a dues persones en conflicte, l’oportunitat de reunir-se amb una tercera persona imparcial (mediador/s) per tal de parlar del seu problema i intentar arribar a acords. Per tant és un servei educatiu que incideix en la millora de la convivència i en la formació humana dels nois i noies.

Els objectius de la mediació són: 
 1. Educar la convivència.
 2. Evitar enfrontaments inútils.
 3. Enfortir i reparar les relacions entre les persones que conviuen quotidianament.
 4. Ensenyar estratègies i habilitats.
 5. Potenciar un clima socio-afectiu.
Quines són les característiques de la mediació?
 • És un procés cooperatiu i no pas competitiu.
 • Hi ha dos possibles guanyadors.
 • Es basa en estratègies de resolució de conflictes.
 • Està orientat vers el futur, no pas cap al passat.
 • Exigeix honestedat i franquesa.
 • És voluntari i confidencial.
 • No treu autoritat; fa innecessari l’ús de poder .