Documents de centre: Pla TAC

El Pla TAC

El pla TAC de centre és l'instrument que facilita la planificació de l’ús de les TIC i de les TAC en un centre educatiu, des de diferents vessants: organitzatiu, pedagògic i tecnològic; i té com a objectius planificar el desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatiu, administratiu i comunicatiu; promoure l'assoliment de la competència digital per part de tots els alumnes, promoure l'assoliment de la competència digital docent per part de tots els professors, impulsar els usos curriculars de les TAC i fer-ne el seguiment i l'avaluació, assignar responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre, vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia (especialment en allò que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI)), establir criteris per a la definició de les prioritats de dotació dels recursos tecnològics i d'assessorament i de formació dels docents, establir la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual).

En l'arxiu adjunt hi ha tot el document.
Ċ
Institut Castell de Quer,
29 de maig 2018, 5:05