ORGANITZACIÓ

A l'Institut Castell del Quer hi treballen actualment 28,5 professors i professors, un administratiu i dues conserges. Totes aquestes persones s'organitzen en diversos òrgans de gestió i decisió.

EQUIP DIRECTIU 
L'Equip directiu està format per l'Eli Plana que fa les funcions de directora, l' Arcadi Vilà que és el cap d'estudis, l'Esther Lopéz que ocupa al càrrec de coordinadora pedagògica i l'Alba Busquet que és la secretària.

CAPS DE DEPARTAMENT
A part de l'equip directiu, l'institut té un organigrama d'estructura matricial en el que hi ha un seguit de professors i professores que actuen de caps de departament per vetllar per la coordinació de les àrees, de manera que els continguts que s'imparteixin segueixin una seqüència ordenada al llarg de l'etapa d'ESO i després al Batxillerat, es comparteixin estratègies metodològiques i experiències didàctiques entre professors del mateix àmbit, s'apliquin uns criteris d'avaluació consensuats, es fomenti la cooperació entre departaments  i es desenvolupin projectes interdisciplinars. 

El curs 2013-2014 els caps de departament són:

 Departament  didàctic   Cap de departament  
 Ciències Naturals i tecnologia     Ferran Ferrero 
 Matemàtiques Carme Vall
 Llengües   Toni Xifré 
 Llengües estrangeres   Alba Busquet
 Ciències socials    Marc Pons        
 Expressions      Esther López
 Orientació Núria Rovira

COORDINADORS i TUTORS 
A més dels caps de departament, altres professors vetllen per la bona organització del centre. Són els coordinadors, els tutors i enguany, com a novetat, els cotutors. Els coordinadors, a Prats hem de dir coordinadores, s'ocupen de programar les activitats que permetran fer una bona acció tutorial, acompanyen els tutors en aquesta acció pedagògica i fan circular la informació i les propostes des de l'equip directiu als equips docents. 
Els tutors són també professors que tenen assignat un grup classe i la tasca d'acompanyar l'alumnat d'aquest grup en el seu dia a dia a l'institut, comunicar a les famílies l'evolució del seu procés d'aprenentatge al llarg del curs i desenvolupar activitats de difusió de continguts transversals relacionats amb el Pla de la Salut, les relacions afectives, els trastorns alimentaris, etc.

Aquest curs per millorar aquesta tasca d'acompanyament i comunicació amb les famílies s'han assignat a diversos professors/es el càrrec de cotutors que formaran un equip amb els tutors d'aula

Departament  didàctic   CoordinadoresTutors/es d'aula Tutors individuals 
 
 1r ESO   Dolors Pujols 
Dolors Pujols 
Alba Bach
 
Maribel Giró
Ricard Torres
Toni Xifré
 2n ESO    Quim Chaves
Natàlia Amaro
Quim Chaves
Susana Ortega

Teresa Cabanas
Laura Garcia
Sergio
Esther López

 3r ESO   Guillem Pladelasala
Isabel Fernández
Guillem Pladelasala
Alba Busquet
Lluís Forcada
Gemma Pons
 4t ESO Ester BascuasEster Bascuas
Judit Boix
Montse Pintó 
Marc Pons
1r Batxillerat Marta Vilardell    Lluïsa PeralbaFerran Ferrero
Arcadi Vilà
2n Batxillerat  
Dolors Pujols

Ester Ibañez
Carme Vall
 
COORDINADORS ESPECÍFICS D'ACTIVITATS I PROJECTES
L'institut també té algunes professores que s'ocupen de càrrecs específics que es requereixen pel bon funcionament del Centre.  La Carme Vall és la gestora de totes les transaccions i documents que es necessiten per organitzar les sortides curriculars de l'institut. La Maribel Giró s'ocupa d'impulsar l'ús de la biblioteca i de tenir-la amb ordre perquè pugui fer la seva funció i la Roser Muntadas és l'encarregada de coordinar la resolució de les incidències informàtiques i de vetllar pel bon funcionament dels equips informàtics del centre.  

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS  (aquesta informació és del curs anterior, en breu l'actualitzarem )
El dia del dia del centre requereix de persones que desenvolupin tasques de suport a la tasca docent. En aquest àmbit l'institut Castell del Quer disposa d'un administratiu, en Marc Serra, que  s'ocupa de realitzar tots els tràmits administratius: matriculacions, registre de notes i elaboració dels informes de resultats, tramitació de beques, convalidacions, gestió dels documents i pressupostos relacionats amb els desplaçaments de l'alumnat en el dia a dia i en les sortides, etc. 
L'horari de secretaria és el següent:

 MATINS  DE DILLUNS A DIVENDRES   8:00  a 14:00         
 TARDES  DILLUNS     16.00 A 17:30

I dues conserges que són la Lenny Jareño i Anna Hurtado  que s'encarreguen d'obrir i tancar el Centre, de vetllar perquè les aules estiguin a punt, de rebre els pares i mares que venen a entrevistar-se amb els tutors i qualsevol persona que entra a l'institut, organitzen el material fungible que es requereix per a la gestió del centre,  fan les fotocòpies necessàries perquè l'alumnat pugui disposar dels dossiers i exàmens en cada moment, etc.  

CONSELL ESCOLAR (aquesta informació és del curs anterior, en breu l'actualitzarem )
El funcionament de l'institut, sobretot la presa de decisions per a la seva gestió i organització, no només depèn del claustre de professors sinó que també de la resta de comunitat educativa . Així, el Consell escolar és l'òrgan de representació de professors, personal de servei, pares i alumnes i està compost per:

 Núria Obiols
 Isabel Solanas
 Jordi Puig 
  Representants del sector pares
 Elisabeth Dealbert Representant de l'AMPA
 Laia Font López Representant de l'Ajuntament
 Lenny Jareño Representant del PAS
  Guillem Solanas
  Judit Fumanya
  Júlia Roma  
 Representants de l'alumnat
  Montse Pintó 
  Dolors Pujols 
  Roser Muntadas
  Carme Vall
  Ester Bascuas 
  Guillem Pladelasala
 Representants del professorat
  Eli Plana  (presidenta)
  Alba Busquet (secretària)
  Arcadi Vilà  (Cap d'estudis)
 Representants de l'equip directiu