ORGANITZACIÓ

A l'Institut Castell del Quer hi treballen actualment 31 professors i professors, un administratiu i dues conserges. Totes aquestes persones s'organitzen en diversos òrgans de gestió i decisió.

EQUIP DIRECTIU 
L'Equip directiu està format per Jordi Hinojosa que fa les funcions de director, l' Ester Bascuas que és la cap d'estudis, l'Esther Lopéz que ocupa al càrrec de coordinadora pedagògica i el Ferran Ferrero que és el secretari.

CAPS DE DEPARTAMENT
A part de l'equip directiu, l'institut té un organigrama d'estructura matricial en el que hi ha un seguit de professors i professores que actuen de caps de departament per vetllar per la coordinació de les àrees, de manera que els continguts que s'imparteixin segueixin una seqüència ordenada al llarg de l'etapa d'ESO i després al Batxillerat, es comparteixin estratègies metodològiques i experiències didàctiques entre professors del mateix àmbit, s'apliquin uns criteris d'avaluació consensuats, es fomenti la cooperació entre departaments  i es desenvolupin projectes interdisciplinars. 

El curs 2019-2020 els caps de departament són:

 Departament  didàctic   Cap de departament  
 Ciències Naturals i tecnologia     Isabel Fernández
 Matemàtiques Carme Vall
 Llengües   Elisenda Plana
 Llengües estrangeres   Alba Busquet
 Ciències socials    Natàlia Amaro
 Expressions      Alba Bach
 Orientació Núria Rovira

COORDINADORS i TUTORS 
A més dels caps de departament, altres professors vetllen per la bona organització del centre. Són els coordinadors, els tutors i enguany, com a novetat, els cotutors. Els coordinadors, a Prats hem de dir coordinadores, s'ocupen de programar les activitats que permetran fer una bona acció tutorial, acompanyen els tutors en aquesta acció pedagògica i fan circular la informació i les propostes des de l'equip directiu als equips docents. 
Els tutors són també professors que tenen assignat un grup classe i la tasca d'acompanyar l'alumnat d'aquest grup en el seu dia a dia a l'institut, comunicar a les famílies l'evolució del seu procés d'aprenentatge al llarg del curs i desenvolupar activitats de difusió de continguts transversals relacionats amb el Pla de la Salut, les relacions afectives, els trastorns alimentaris, etc.

Aquest curs per millorar aquesta tasca d'acompanyament i comunicació amb les famílies s'han assignat a diversos professors/es el càrrec de cotutors que formaran un equip amb els tutors d'aula

Departament  didàctic   CoordinadoresTutors/es d'aula Tutors individuals 
 
 1r ESO   Quim Chaves 
Quim Chaves 
Roger Torrent
 
Natàlia Amaro
Alba Bach
Laura Garcia
Jordi Hinojosa
 2n ESO    Dolors Pujols
Dolors Pujols
Anna Sabata 

Maribel Giró
Edurne Pita
Carme Vall

 3r ESO   Montse PintóMontse Pintó
Judit Novellas
Susana Ortega
Judit Boix
Roser Carrera
Marc Pons
 4t ESO Lluís ForcadaLluís Forcada
Guillem Pladelasala
Alba Busquet
Isabel Fernández
Eli Plana
1r Batxillerat Marta Vilardell    Arcadi VilàEster Bascuas
2n Batxillerat  Marta Vilardell
Toni Xifré

Ricard Torres
Ferran Ferrero
 
COORDINADORS ESPECÍFICS D'ACTIVITATS I PROJECTES
L'institut també té algunes professores que s'ocupen de càrrecs específics que es requereixen pel bon funcionament del Centre.  En Marc Pons és el gestor de totes les transaccions i documents que es necessiten per organitzar les sortides curriculars de l'institut. La Maribel Giró s'ocupa d'impulsar l'ús de la biblioteca i de tenir-la amb ordre perquè pugui fer la seva funció i la Roser Muntadas és l'encarregada de coordinar la resolució de les incidències informàtiques i de vetllar pel bon funcionament dels equips informàtics del centre.  

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
El dia del dia del centre requereix de persones que desenvolupin tasques de suport a la tasca docent. En aquest àmbit l'institut Castell del Quer disposa d'un administratiu, en Marc Serra, que  s'ocupa de realitzar tots els tràmits administratius: matriculacions, registre de notes i elaboració dels informes de resultats, tramitació de beques, convalidacions, gestió dels documents i pressupostos relacionats amb els desplaçaments de l'alumnat en el dia a dia i en les sortides, etc. 
L'horari de secretaria és el següent:

 MATINS DILLUNS, DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS  8:10  a 14:30         
 TARDES  DILLUNS     16.00 A 18:00

I dues conserges que són la Lenny Jareño i Anna Hurtado   a més d'atendre a l'alumnat, s'encarreguen d'obrir i tancar el Centre, de vetllar perquè les aules estiguin a punt, de rebre els pares i mares que venen a entrevistar-se amb els tutors i qualsevol persona que entra a l'institut, organitzen el material fungible que es requereix per a la gestió del centre,  fan les fotocòpies necessàries perquè l'alumnat pugui disposar dels dossiers i exàmens en cada moment, etc.  
L'horari de fotocòpies i impressions és el següent:

 MATINS  DE DILLUNS A DIVENDRES   9:00  a 11:00         


CONSELL ESCOLAR 
El funcionament de l'institut, sobretot la presa de decisions per a la seva gestió i organització, no només depèn del claustre de professors sinó que també de la resta de comunitat educativa . Així, el Consell escolar és l'òrgan de representació de professors, personal de servei, pares i alumnes i està compost per:

 Jordi Puig 
 Montse Selga
  Representants del sector pares
 Elisabeth Dealbert Representant de l'AMPA
 Vanesa Gómez
 Representant de l'Ajuntament
 Lenny Jareño Representant del PAS
 Júlia Roma  
 Daniel Vilalta
 Judit Rossinyol   
 Representants de l'alumnat
   Carme Vall
 
 Guillem Pladelasala
  Dolors Pujols 
  Marc Pons
  Natàlia Amaro

 Representants del professorat
  Sanela Selimovic  Representant de l'USSE
  Jordi Hinojosa  (president)
  Ferran Ferrero (secretari)
  Ester Bascuas  (Cap d'estudis)
 Representants de l'equip directiu


Eleccions al Consell Escolar

Cada dos anys se celebren eleccions per a la renovació dels membres del Consell Escolar dels centres educatius de Catalunya. Enguany a l’Institut Castell del Quer,  cal renovar  3 membres del sector professorat, 1 del sector mares i pares, i 2 del sector alumnes.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

·       Participar en l'aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions.

·       Participar en l'aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre.

·       Avaluar l'aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.

·       Aprovar les propostes d'acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.

·       Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.

·       Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.

·       Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.

·       Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.