ESO

INFORMACIÓ sobre tot el procés de preinscripció i matrícula a l'ESO

CALENDARI 

Període de presentació de sol·licituds

del 13 al 24 d'abril.

Es pot presentar documentació fins al dia 25 d'abril

Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem provisional

 

3 de maig

Termini de reclamació del barem provisional

 

del 4 al 8 de maig

Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem un cop resoltes les reclamacions

 

10 de maig

 

Publicació de la llista definitiva

 

15 de maig

Publicació de les llistes de l'alumnat admès i, si escau, de la llista d'espera

 

12 de juny

Període de matrícula per a l'alumnat preinscrit amb plaça assignada al primer curs de l'ESO

 

del 21 al 27 de juny


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ


Documentació general que cal presentar en tots els casos :


  • Sol·licitud de preinscripció.

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne, si en disposa.


 

Documentació que cal presentar en determinats casos:

    Còpia de la sentència judicial ferma, en els casos en què els pares estiguin separats, divorciats o amb la unió extingida.

    Certificat de convivència de l’alumne/a, quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE.

    Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega, còpia del contracte de treball o certificat de l’empresa corresponent. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària.

    En el cas d’al·legar l’existència de germans escolaritzats en un centre públic de Primària amb la consideració de centre únic amb l’Institut, certificat del centre on està escolaritzat.

    Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària, de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció, si s’escau.

    Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família, si s’al·lega aquesta circumstància amb un grau igual o superior al 33%.

    Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

    Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d'especificar de quina malaltia es tracta.

    Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, al centre per al qual es presenta la sol·licitud, ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.         

 

 

BAREMACIÓ DELS CRITRERIS ESPECIFIC, GENERAL I COMPLEMENTARI

a) Criteri específic:

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen.

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

  • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.

 


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 10 punts

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

 

C) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

 

2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

 

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts         

                                                                                                                  

  SOL·LICITUD

La sol·licitud de preinscripció la podeu presentar presencialment o telemàticament aquí. En ambdós casos, heu d’aportat tota la documentació justificativa a la Secretaria de l’Institut dins del termini establert (mireu apartat “Calendari”). HORARI DE SECRETARIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ 

Matí: de 8.30 a 14.30 hores, de dilluns a divendres. 

Tarda: de 16 a 17’30 hores, els dilluns. 
Si voleu informació més específica sobre el procés fer clic aquí 

Ċ
Institut Castell de Quer,
12 d’abr. 2018, 4:41
Ċ
Institut Castell de Quer,
12 d’abr. 2018, 4:43