BATXILLERAT

INFORMACIÓ sobre tot el procés per prematricular-se a BATXILLERAT


IMPORTANT

NOMÉS Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

- de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO, 
- de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,
- de la modalitat d'arts, i
- si es prové d'un institut que ja no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).

ELS ALUMNES DEL CENTRE QUE PASSEN D'ESO A BATXILLERAT NO HAN DE FER PREINSCRIPCIÓ

Calendari


Període de presentació de sol·licituds

del 16 al 24 de maig, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al dia 26 de maig.

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

5 de juny

Termini per presentar una reclamació

del 6 al 8 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

13 de juny

 

Publicació de la llista definitiva

18 de juny

Publicació de la relació d’alumnes admesos

3 de juliol

Període de matrícula ordinària

del 4 a l’11 de juliol
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ


Documentació general que cal presentar en tots els casos :

·         Sol·licitud de preinscripció.

·         Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

·         Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

·         Original i fotocòpia del DNI de l'alumne.

·         Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'alumne.

·         Certificat acadèmic de qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés al batxillerat, calculada amb dos decimals. Si l'alumne encara cursa els estudis: certificat de la qualificació mitjana dels cursos ja avaluats definitivament. Els alumnes procedents d'estudis estrangers han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s'ha resolt encara l'homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d'Ensenyament; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.


 

Documentació que cal presentar en determinats casos:

    Còpia de la sentència judicial ferma, en els casos en què els pares estiguin separats, divorciats o amb la unió extingida.

    Certificat de convivència de l’alumne/a, quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE.

    Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega, còpia del contracte de treball o certificat de l’empresa corresponent. En el cas de treballadors autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària.

    En el cas d’al·legar l’existència de germans escolaritzats en un centre públic de Primària amb la consideració de centre únic amb l’Institut, certificat del centre on està escolaritzat.

    Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària, de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció, si s’escau.

    Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Família, si s’al·lega aquesta circumstància amb un grau igual o superior al 33%.

    Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega aquesta condició.

    Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d'especificar de quina malaltia es tracta.

    Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, al centre per al qual es presenta la sol·licitud, ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.   Criteris de prioritat

Podeu consultar els criteris de prioritat fent clic aquí Si voleu informació més específica sobre el procés fer clic aquí