SECRETARIA‎ > ‎

CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS

     A. SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

                

1.- SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO AMB ESTUDIS DE MÚSICA

1.1.- Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o    en un centre professional

1.2.- Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

 

2.- SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

2.1.- Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en un conservatori o en  un centre professional

2.2.- Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

 


B. SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO O DE BATXILLERAT AMB LA PRÀCTICA SIGNIFICATIVA DE L’ESPORT

Segons el que estableixen els Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Curs 2017/2018

 


A. SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO O DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

1.- SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO AMB ESTUDIS DE MÚSICA

Els alumnes que cursen l'ESO i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d'ESO en els termes que s'indiquen en aquest document.

Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d'un nombre d'hores inferior a aquell a què tenen dret.

L'alumne que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d'ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

 

1.1.- Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional

 Matèries convalidables

Es poden convalidar les matèries següents:

 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO)
 • les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO
 • una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores)

 No són convalidables les matèries de Cultura i Valors Ètics i de Religió, el Treball de Síntesi (de primer a 3r) ni el Projecte de Recerca de quart curs.

 

Documentació que cal presentar

 • “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1).
 • “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (Model CMU1).


Procés de convalidació

Cal presentar la documentació requerida, durant els dos primers mesos de classe, a la Secretaria de l'Institut.

La resolució es notifica per escrit a l'interessat i, en cas de disconformitat, es pot presentar un recurs davant el director dels Serveis territorial, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l'alumne deixi els estudis de música, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària, que prendrà les mesures oportunes pel que fa a les matèries convalidades.

 

1.2.- Alumnes d'ESO que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

 Matèries que es poden reconèixer

Les matèries d'ESO es poden reconèixer d'acord amb dues situacions diferents, segons les càrregues horàries:

 Situació 1. Alumnes amb una dedicació horària a l'escola de música d'entre 3 i 4 hores setmanals. Se'ls poden reconèixer les matèries següents:

 •  Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO
 • Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores)

 No es poden reconèixer les matèries de cultura i valors ètics i de religió, el treball de síntesi de primer a tercer ni el projecte de recerca de quart curs.

 

Situació 2. Alumnes amb una dedicació horària a l'escola de música de 4 hores setmanals o més. Se'ls poden reconèixer les matèries següents:

 • Música (la matèria comuna de primer a tercer curs d'ESO)
 • Les matèries optatives de primer a tercer curs d'ESO
 • Una matèria optativa de quart curs d'ESO (fins a un màxim de 3 hores)

 No es poden reconèixer les matèries de cultura i valors ètics i de religió, el treball de síntesi de primer a tercer ni el projecte de recerca de quart curs.

 

Documentació que cal presentar

 • “Sol·licitud de reducció de matèries de l'educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada” (Model EMU1). 
 • “Certificat expedit per l'escola de música autoritzada en què s'acredita el que fa l'alumne/a per al reconeixement dels estudis en l'ESO” (Model CMU2).

 

Procés de reconeixement

Cal presentar la documentació requerida, durant els dos primers mesos de classe, a la Secretaria de l'Institut.

La resolució es notifica per escrit a l'interessat i, en cas de disconformitat, es pot presentar un recurs davant el director dels Serveis territorial, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l'alumne deixi els estudis de música, l'escola de música ho ha de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes amb relació a les matèries convalidades.

El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l'alumne.

Els alumnes que no compleixin les directrius establertes en el pla de seguiment s'incorporaran a les matèries de secundària en les condicions que el centre de secundària determini.

 

2.- SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS DE BATXILLERAT AMB ESTUDIS DE MÚSICA

Els alumnes que cursen batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries específiques del batxillerat en els termes que s'indiquen en aquest document.

Els alumnes que cada curs de batxillerat cursin més de tres matèries de modalitat perquè han triat una quarta matèria de modalitat com a específica poden demanar la convalidació d'aquesta matèria de modalitat.

L'alumne que repeteix ensenyaments de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries de batxillerat de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors, si no és que hi ha un informe positiu de l'equip docent del conservatori, centre professional o escola de música.

 

2.1.- Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en un conservatori o en  un centre professional

 Matèries convalidables

Les matèries que es poden convalidar són les de la franja d'específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs).

 

Documentació que cal presentar

 • “Sol·licitud de reducció de matèries de la franja d'específiques de batxillerat basant-se en estudis de música en un conservatori o en un centre professional” (Model BMU1).
 • ”Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música en què s'acredita el curs que fa l'alumne/a” (Model CMU1).

 

Procés de convalidació

Cal presentar la documentació requerida, durant els dos primers mesos de classe, a la Secretaria de l'Institut.

La resolució es notifica per escrit a l'interessat i, en cas de disconformitat, es pot presentar un recurs davant el director dels Serveis territorial, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l'alumne deixi els estudis de música, el conservatori o centre professional ho ha de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes amb relació a les matèries convalidades.

 

2.2.- Alumnes de batxillerat que cursen estudis de música en una escola de música autoritzada

 Per poder sol·licitar el reconeixement de matèries de batxillerat cal complir els requisits següents:

 • Cursar ensenyaments en alguna de les escoles de música autoritzades, que es poden consultar al cercador de centres del Departament.
 • Haver superat la prova d'accés als ensenyaments de grau professional de música en un conservatori o en un centre professional.
 • Cursar estudis de música que inclouen, com a mínim: llenguatge musical o harmonia, instrument i pràctica instrumental en grup.
 • Una dedicació horària a l'escola de música de 4 hores setmanals o més.

 

Matèries que es poden reconèixer

Les matèries que es poden reconèixer són:

 • Matèries de la franja d'específiques (fins a un màxim de 4 hores per curs).

 

Documentació que cal presentar

 • “Sol·licitud de reducció de matèries de batxillerat basant-se en estudis de música en una escola de música autoritzada” (Model BMU3).
 • “Certificat expedit per l'escola de música autoritzada per tal que l'alumne/a pugui acollir-se al reconeixement amb reducció de matèries de batxillerat de la franja d'específiques” (Model CMU3).

 

Procés de reconeixement

Cal presentar la documentació requerida, durant els dos primers mesos de classe, a la Secretaria de l'Institut.

La resolució es notifica per escrit a l'interessat i, en cas de disconformitat, es pot presentar un recurs davant el director dels Serveis territorial, en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació de la resolució.

Les matèries que s'hagin convalidat no tenen qualificació ni computen a l'efecte de càlcul de la nota mitjana.

En cas que l'alumne deixi els estudis de música, l'escola de música ho ha de comunicar al centre de secundària, que ha de prendre les mesures oportunes amb relació a les matèries convalidades.


B. SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS D'ESO O DE BATXILLERAT AMB LA PRÀCTICA SIGNIFICATIVA DE L’ESPORT

 ESO

Els alumnes amb dedicació significativa a l'esport avalada pel Consell Català de l'Esport, poden sol·licitar a la directora del centre que se'ls reconegui la matèria Educació Física per a alumnes de l'etapa d'ESO, en el primer trimestre del curs.

Per sol·licitar-ho, cal:

 • Sol·licitud signada pel pare, mare o tutors legals de l'alumne.
 • Certificat del Consell Català de l'Esport (av. dels Països Catalans, 12. 08950, Esplugues de Llobregat). Els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.
En casos excepcionals en què l'alumne no disposa dels certificats del Consell Català de l'Esport, però amb una dedicació horària de 9 o més hores setmanals (de dilluns a divendres) d'activitat física reconeguda per la federació esportiva corresponent:
 • Certificat de l’entitat esportiva corresponent.

 El reconeixement de la matèria Educació Física implica que no té qualificació ni computa a l'efecte del càlcul de la mitjana; a les actes cal indicar “Convalidat”.

 

BATXILLERAT

Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar, durant el primer trimestre del curs, a la directora del centre que se’ls apliqui un pla individual que inclogui el reconeixement de la matèria d’educació física i/o de matèries específiques per a alumnes de batxillerat. En aquest pla individual, cal adjuntar-hi la documentació següent:

 • Sol·licitud signada per l’alumne, o pel pare, la mare o el tutor o tutora legal de l’alumne si és menor d’edat.
 • Certificat del Consell Català de l’Esport (avinguda dels Països Catalans, 12; 08950 - Esplugues de Llobregat). Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent.
Ċ
Institut Castell de Quer,
7 de set. 2017, 1:49
Ċ
BMU1.pdf
(248k)
Institut Castell de Quer,
7 de set. 2017, 1:56
Ċ
BMU3.pdf
(253k)
Institut Castell de Quer,
7 de set. 2017, 1:56
Ċ
CMU1.pdf
(217k)
Institut Castell de Quer,
7 de set. 2017, 1:56
Ċ
Institut Castell de Quer,
7 de set. 2017, 5:18