ESO‎ > ‎

INFORMACIÓ GENERAL 2n ESO

CURRÍCULUM  En el curs de segon d' ESO l'alumnat cursa matèries que són una continuació del camí que va començar el curs passat. Tot i així, a diferència del curs passat, l’alumnat no cursarà la matèria de Música, sinó de Visual i Plàstica. Una hora a la setmana es desdoblen les següents matèries: Tecnologia (per poder treballar activitats més pràctiques a l’aula taller), Ciències Naturals (també per poder realitzar activitats més pràctiques al laboratori), Anglès (per poder treballar l’habilitat oral), Visual i Plàstica. 

El currículum comú de segon es complementa amb dues matèries que tenen una dotació horària de dues hores al quadrimestre i que l'alumnat pot escollir segons la seva preferència. En aquest quadrimestre les optatives són:

 Francès Aquesta matèria optativa va adreçada als alumnes que vulguin fer una segona llengua estrangera. 

EmpredoriaL’emprenedoria suposa el desenvolupament de tot un seguit de capacitats: des de la iniciativa i la presa de decisions fins a la creativitat i la reflexió aplicats a la creació i justificació d’una activitat que, encara que bàsica, pot ser la llavor d’altres projectes futurs. En aquest sentit, aquesta matèria contribueix a l’assoliment de competències bàsiques, com l’autonomia i iniciativa personal i la competència d’aprendre a aprendre, ja que es treballen capacitats que tenen a veure amb el lideratge, l’assumpció de responsabilitats, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions, però també d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, i ser capaç de continuar aprenent de manera més eficaç i autònoma.

Món NaturalL’objectiu d’aquesta matèria optativa és facilitar la comprensió del món natural, treballant els conceptes, procediments i les habilitats bàsiques que permetin a l’alumnat aprofundir en l’estudi dels sistemes naturals, realitzant murals, models retallables, i fitxes de treball de diversos temes de Biologia i Geologia, portant a terme diverses activitats d’observació, interpretació i recerques científiques senzilles.
 Cultura clàssica En aquesta optativa es farà una aproximació general a la cultura greco-llatina, de manera que es podran tractar temes que van des de la mitologia a la història, de la ciència a la literatura, de la religió a la filosofia, ... bo i posant sempre èmfasi en els interessos de l’alumnat.
Camins escolars segurs Els camins escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals rutes d’accés als centres escolars perquè els infants i joves, de manera autònoma i segura, facin a peu o en bicicleta el camí d’anada i tornada de casa a l’institut, però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i els barris. L’objectiu de l’optativa és crear un camí escolar segur.


Aquestes matèries seran presentades a l'alumnat el primer dia d'institut. Caldrà que aleshores ompli un full de tria que se'ls donarà a l'aula, però que també podeu descarregar en aquest enllaç
A banda d'aquestes optatives, l'alumant de segon també pot escollir entre fer religió o bé fer Cultura i valors ètics.
Completarà l'horari lectiu una hora setmanal  de tutoria que pretén ser un temps per a realitzar les activitats relacionades amb l'organització del centre i amb l'educació transversal dels alumnes. Posteriorment, s'explica els eixos de  l'acció tutorial que es desenvoluparà durant aquesta hora a la setmana. 

Atès que els cursos anteriors es va valorar molt positivament el foment de la lectura en el marc del pla lector, l'alumnat de 2n d' ESO, com els altres grups d' ESO, dedica els primers 30 minuts de cada matí a la lectura, a fi de millorar la competència lingüística entre altres aspectes que es desglossen en aquest pla. La resta d'hores s'organitza en classes de 55 minuts. 

PROJECTES 
Un dels projectes destacables a 2n d'ESO és l'impuls de les matemàtiques a través del projecte BIMAT. En aquest projecte els alumnes més grans, de 4t d’ESO, hauran d’ajudar i acompanyar en l’aprenentatge de les matemàtiques a alumnes més petits, de 2n d’ESO. Com es fa?  Cada setmana, de les quatre hores de matemàtiques a 2n i a 4t, en coincideix en l'horari una d’elles. Els alumnes de 4t amb més capacitat d’aprenentatge matemàtic surten de l’aula i es troben en un espai comú amb alumnes de 2n que tenen alguna lleu dificultat per l’aprenentatge matemàtic, ja que els alumnes de segon curs amb necessitats i dificultats d'aprenentatge important no entren en aquest projecte sinó que són atesos per professors en un altre programa d'atenció a la diversitat (PIM).


Així doncs, l'essència del BIMAT és que es  formen parelles matemàtiques on els alumnes més grans han de donar un cop de mà als seus companys de 2n. Es tracta per una banda d'aprendre i consolidar els continguts matemàtics ensenyant i per l'altra, de rebre una atenció més individualitzada amb un llenguatge més proper, sempre amb un professor que hi vetlla. Amb aquest projecte a banda de potenciar l'aprenentatge significatiu de les matemàtiques també es pretén afavorir la relació entre alumnes de diferents nivells augmentant la cohesió de l'alumnat. 

Cal dir que si bé no tots els alumnes formen una parella matemàtica,  tots queden  inclosos en el  programa.  Ja que els alumnes que no formen parelles es queden a l'aula amb un  professor/a de la matèria  que treballa amb ells a 4t desenvolupant competències matemàtiques bàsiques i a 2n realitzant activitats per ampliar, reforçar i aprofundir en els àmbits matemàtics que cregui convenient. 


Un altres dels projectes que es duran a terme a 2n d'ESO és el Projecte Titella. Aquesta proposta, nova d'enguany, és impulsada per l'Àrea de Visual i plàstica, tecnologia i llengua castellana i pretén treballar desenvolupar diverses competències dels alumnes per aconseguir representar un teatre de titelles i d’ombres xines a les escoles de primària de procedència.

El tercer projecte que s'ha  programat per aquest curs és el Projecte Còmic que coordinen les àrees de llengua castellana i Visual i plàstica per a  convertir una història del ’’conde de Lucanor’’
en un còmic. i elaborar un treball sobre literatura medieval i el llenguatge del còmic.


EQUIP DOCENT 
El conjunt de matèries descrites en l'apartat anterior són impartides per un grup de professors que anomenem equip docent. Enguany l'equip docent de primer d'ESO estarà format per:

 MATÈRIES GRUP A GRUP B GRUP C*
 Tutoria de classe Susana Ortega Montse Pintó 
 Llengua catalana  Maribel Giró Maribel Giró Maribel Giró
 Llengua castellana Lluís Forcada Lluís Forcada  Lluís Forcada
 Llengua anglesa Montse Pintó Montse Pintó 
 Matemàtiques Carme Vall Carme VallSusana Ortega
Judit Boix
 Ciències Socials Ramon Mas Ramon Mas 
 Ciències de la Naturalesa Teresa Cabanas Teresa Cabanas
 Tecnologia Susana Ortega Susana Ortega 
 Visual i Plàstica Laura García Laura García 
 Educació física  Esther López Esther López
 Religió i Cultura i valors ètics  Natàlia Amaro  Ricard Torres
*Grup C és un grup reduït d'atenció a la diversitat

HORARIS 
El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Per veure l'horari específic de 2n ESO A fes clic aquí 
Per veure l'horari específic de 2n ESO B fes clic aquí
Per veure l'horari específic de 2n ESO C fes clic aquí

ACCIÓ TUTORIAL 
L'equip que desenvoluparà l'acció tutorial en aquest nivell és:
 
COORDINADORA: Susana Ortega
TUT
ORA DE CLASSE GRUP A: Susana Ortega
TUTORA DE CLASSE GRUP B:  Montse Pintó
TUTORIES INDIVIDUALS:(per entrevistar-vos amb els tutors concerteu prèviament hora): 
                  Susana Ortega    sortega@castelldelquer.cat    Atenció als pares: dilluns 9:35-10:30
                  Montse Pintó     mpinto@castelldelquer.cat      Atenció als pares: 
dimarts 11:45-12:40
                  Lluís Forcada      lforcada@castelldelquer.cat   Atenció als pares: 
dimarts 10:50-11:45
                  Maribel Giró       mgiro@@castelldelquer.cat     Atenció als pares: dilluns 11:45-12:40
                  Ramon Mas         rmas@castelldelquer.cat         Atenció als pares: 
dimarts 9:35-10:30
                  Esther López       elopez@castelldelquer.cat      Atenció als pares: 
dilluns 8:40-9:35
                  Núria Rovira        nrovira@castelldelquer.cat     Atenció als pares: 
dijous 12:55-13:50


(Aquestes dades sobre l'acció tutorial  pertanyen el curs 2014-2015,en breu les actualitzarem!)
El pla tutorial de 2n d’ESO es desenvolupa durant tot l'any a raó d'una hora setmanal, es vertebra al voltant de sis temes principals: 
- L'alimentació 
- Les postures ergonòmiques
- Afectivitat i sexualitat  
- Dinàmiques de grup per millorar l’ambient a classe, els hàbits de treball i les relacions interpersonals.
- Internet segura 
- Valors en l'esport 

En aquesta pàgina s'anirà publicant informació sobre les activitats que es desenvoluparan en el marc de l'acció tutorial. De moment us adjuntem les dates de les activitats programades. 

A més d'aquestes activitats, algunes de les sessions es destinaran a l'organització del grup, l'elecció de delegats, la revisió d'aspectes del Reglament de centre, la preparació d'activitats lúdico-culturals com el festival de Nadal i la diada de Sant Jordi; la valoració de les sortides i activitats, dels resultats acadèmics generals del grup i individuals de cada alumne/a, el disseny de propostes de millora, etc.  

A banda d'aquestes activitats, per a poder acompanyar d'una manera més propera a tot l'alumnat del centre s'assigna a tots els professors del centre un petit nombre d'alumnes per poder-ne fer un seguiment proper i establir una relació sovintejada amb la família. En el quadre de l'inici d'aquest apartat "Acció Tutorial" es detallen els tutors individuals assignats a aquest nivell i les seves hores d'atenció .

DELEGATS DE CLASSE
Aquest curs també escollirem els delegats i sots delegats i també un corresponsal per anar actualitzant la pàgina web amb sortides i activitats de l'aula. Us informarem de seguida que ho els haguem escollits.

ACCIÓ TUTORIAL 
Les sessions de tutoria d'aquest curs es destinaran a les tasques següents:
-Presentació del nou curs.
-Definició i explicació dels objectius del curs.
-Tria de matèries optatives.
-Creació dels equips d’organització i manteniment de l’aula.
-Explicació de les normes d’organització i funcionament del centre.
-Elecció de delegats.
- Valoració de sortides i xerrades.
- Preparació de les avaluacions.
- Propostes de millora per a cada trimestre (individuals i de grup).
- Preparació d’activitats lúdico-culturals: festa de Nadal i activitats de la diada de Sant Jordi.
- Preparació del Treball de Síntesi.
- Dinàmiques de grup per millorar l’ambient a classe, els hàbits de  treball i les relacions interpersonals.

També es realitzaran diverses xerrades que centrades en les temàtiques següents:
  • L’alimentació.
  • Postures ergonòmiques.
  • Afectivitat i sexualitat.
  • Els valors de l’ esport.
  • Internet segura.

SORTIDES CURRICULARS I DE TUTORIA 
Els departaments didàctics han programat algunes sortides didàctiques per reforçar l'ensenyament dels continguts de les matèries que es fa a les aules. Les sortides es detallen en el següent quadre i a mesura que es van realitzat es publica un resum i fotografies de la sortida. Per visualitzar aquesta informació cal fer clic sobre el nom de la sortida.

ACTIVITAT (objectiu didàctic) LLOC DATA

 Sortida al Museu de la Ciència i la Tècnica. Proposta organitzada pel department de Tecnologia 
 Terrassa 5 de desembre 2017
 Teatre en anglès proposat pel departament de Llengües estrangeres 
 Sala Polivalent de Prats28 de febrer 2018
Visita Museu Episcopal de Vic i Sant Pere de Casserres. Proposta organitzada  de pel  departament de Ciències Socials
Ripoll i Vic 8 de maig de 2018
 Treball de síntesis
 Depuradora i deixellaria de Prats 
15  de juny 
 Treball de síntesis a Puigcerdà
 Puigcerdà
 18,19 i 20 de juny de 2018
Sortida de final de curs
 A determinar
22 de juny de 2018Al centre es desenvolupen algunes activitats que en participa tot l'institut amb l'objectiu d'establir contacte entre els diferents cursos i cohesionar l'alumnat o donar ressò algunes diades commemoratives . 
 Activitats  Objectiu  DATA
Petita representació teatral/musical a la polivalent segons un eix establert  Fomentar la creativitat, la participació i cohesió de tot el grup classe. Habilitats d'iniciativa, de treball en grup, de lideratge,...  Festa de Nadal   
22 de desembre  2017
Xerrada sobre una iniciativa solidària       Difondre les activitats de solidaritat que es duen a terme en el nostre entorn i reflexionar sobre la necessitat de jugar un paper actiu en la millora de la societat Dia de la pau 
30 de gener de 2018
Desfilada de CarnestoltesFomentar la creativitat i la participació i cohesió de tot el grup classe.
Habilitats d'iniciativa, de treball en grup, de lideratge,...   
 9 de febrer 
Certamen literari i de fotografia 
Tallers o xerrades relacionats amb l'art i la cultura  
Promoure la creativitat, l'interès per les activitats culturals i artístiques i engrescar l'alumnat a escriure prosa o poesia.  23 d'abril de 2018
 Jornada esportiva Fomentar la pràctica d'esports col·lectius.  (pendent de confirmar)
 Activitat final de curs a determinar 22 de juny de 2018