CICLE FORMATIU SMX

El cicle de formació professional de grau mitja de sistemes microinformàtics i xarxes (SMX) va iniciar-se el curs 2009-10 com una experiència pionera, fruit d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Consorci del Lluçanès i l'institut Castell del Quer. La finalitat d'aquesta col·laboració era i és dotar el Lluçanès d'uns estudis de formació professional que donessin resposta a les necessitats del territori però impartits en un format que fos també sostenible econòmicament. Així el cicle conté uns mòduls que s'imparteixen presencialment per professors especialistes i d'altres en format telemàtic a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). En aquestes hores el consorci dota l'institut d'un monitor d'aprenentatge que ajuda a l'alumnat a organitzar l'estudi i a seqüenciar les activitats a fi de poder preparar les proves d'avaluació que es fan, a tot Catalunya,  al final de cada semestre.

MÒDULS
El cicle formatiu de grau mitjà de la família d’informàtica Sistemes Microinformàtics i xarxes (SMX) té una duració de 2000 hores, que es reparteixen en dos cursos. Per tal de facilitar l’aprenentatge i la incorporació de la població en actiu a la formació, aquest cursos s’organitzen en mòduls professionals i a la vegada aquests es divideixen en unitats més petites de formació i avaluació, anomenades unitats formatives.
Existeixen dos mòduls que s'imparteixen de forma alternada, cada dos anys, M3: Aplicacions Ofimàtiques i M8: Aplicacions Web. El curs 2013-2014 s'imparteix M3.

SORTIDES LABORALS
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants ales quals podrà optar un alumne amb el títol de SMX son els següents:
  • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
  • Tècnic de suport informàtic.
  • Tècnic de xarxes de dades.
  • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador de tele-assistència.
  • Operador de sistemes.

EQUIP DOCENT
El conjunt de matèries descrites en l'apartat anterior són impartides per un grup de professors que anomenem equip docent. Enguany l'equip docent de  primer de SMX estarà format per:
 

MÒDULS PRESENCIALS

MÒDULS TELEMÀTICS

Maribel Alcoba
Xarxes Locals

Raul Gimenez
Muntatge i manteniment d'equips, Aplicacions ofimàtiques, Formació en centres de treball, Tutoria

Tècnic consorci

Sistemes operatius monolloc, Anglès, Formació i orientació laboral
I l'equip docent de segon per:
 

 MÒDULS PRESENCIALS

  MÒDULS TELEMÀTICS

 Maribel Alcoba
Sistemes operatius en xarxa

 Raul Gimenez
Serveis en xarxa, Aplicacions ofimàtiques, Síntesis, Formació en centres del teball, Tutoria

  Tècnic consorci

Seguretat informàtica, Empresa i iniciativa emprenedora

MATERIAL
El curs 2013-2014 l'alumnat de cicles hauria de disposar dels següents materials:
  • Dispositiu d’emmagatzament USB (pendrive).
  • Llibreta i bolígrafs.
  • Pels mòduls telemàtics, un arxivador per guardar la documentació en paper del IOC.

SORTIDES I ACTIVITATS

El equip docent organitza diverses sortides curriculars d'un matí per tal de poder fer una aproximació més pràctica als continguts. Tot i que cada curs es valora l'adequació de la sortida, n'hi ha algunes que per la seva utilitat i interès es repeteixen cada any.

També s'organitzen activitats i col·laboracions amb diferents entitats del Bages i Osona per a que els alumnes puguin establir vincles amb entitats i professionals del sector informàtic de la zona i coneguin l'estat actual de les TIC a la catalunya central.

HORARIS 
El marc horari per tots el cursos que s'imparteixen a  l'institut Castell del Quer és de 8.10 a 14.45. Cada grup classe però té en aquestes hores una distribució diferent de les matèries. 
Els horaris específics de 1r SMX durant el primer semestre son:

Els horaris específics de 2n SMX durant el primer semestre son:

Els horaris de segon semestre seràn lliurats a principis de Febrer del 2014.

ACCIÓ TUTORIAL 
El pla tutorial de SMX, que es desenvolupa durant tot l'any a raó de mitja hora setmanal, es vertebra al voltant de tres temes:
- Seguiment de l'evolució dels resultats acadèmics de l'alumnat i assessorament sobre l'organització de l'estudi.
- Inculcar consciencia professional, motivació i auto-aprenentatge.
- Assesorament de l'alumnat en vies d'accés a estudis superiors.