BATXILLERAT

El Batxillerat és un ensenyament post-obligatori pensat per ser la transició entre l'ESO i la Universitat o bé entre l'ESO i un cicle formatiu de grau superior. Per aquest motiu, s'hi cursen un seguit de matèries que a més de desenvolupar competències essencials com la comunicativa, la digital, la de gestió i tractament de la informació, la de coneixement i interacció amb el món entre d'altres, també s'hi imparteixen un seguit de continguts que han de permetre a l'alumnat tenir uns coneixement suficients per poder apuntalar-hi els aprenentatges posteriors. 
ITINERARIS 
A l'institut de Prats s'hi poden cursar dos itineraris diferents de Batxillerat: el ciències i tecnologia i el de ciències socials i humanitats.

Els itineraris es divideixen en matèries que es cursen de forma habitual en dos cursos. N'hi ha algunes que són comunes a tots els itineraris com la llengua i literatura catalana,  la llengua i literatura castellana,  la llengua estrangera (anglès) que s'ha de cursar durant els dos cursos, l'Educació física, la Filosofia i ciutadania i Ciències del món contemporani que només es fan a primer  i la Història d'Espanya i la Història de la filosofia  que es fan a segon. I n'hi ha que es cursen en funció de l'itinerari escollit. 
A banda del currículum comú, ha de cursar tres matèries de modalitat i una d'específica del l'itinerari escollit  a primer i  a segon. Per cada itinerari s'assigna una modalitat obligatòria que en el quadre estan marcats en negreta. L'oferta i combinació de modalitats i de les matèries optatives o específiques depèn de la demanda que realitzi l'alumnat. L'oferta que s'imparteix enguany presencialment al Centre és la següent:

 curs 2019-2020*ITINERARI CIENTÍFIC  ITINERARI TECNOLÒGIC ITINERARI SOCIAL HUMANÍSTIC 
 1r curs
Matemàtiques I
Biologia I
Física I
Química I
Matemàtiques I 
Tecnologia I
Física I
Dibuix tècnic I
  
Matemàtiques de les ciències socials I /Literatura catalana
Economia
Història del món contemporani
Economia d'empresa I /LLatí I
 2n curs
Matemàtiques II
Biologia II
Física II
Química II
Matemàtiques II 
Dibuix tècnic  II
 Física II
 Electrotècnia 
Matemàtiques de les ciències socials II  / Llatí II
Geografia
Economia d'empresa II /Literatura catalana
Art
*  L'oferta i la combinació de modalitats depèn de la demanda que es realitzi en la pre-inscripció per tant, no és la mateixa en cada curs.
  
Tanmateix en tots tres itineraris l'alumnat pot substituir aquesta proposta per una matèria de modalitat d'un altre itinerari sempre que no hi hagi una incompatibilitat horària. A més, l'institut Castell del Quer és un centre amb conveni amb l'Institut Obert de Catalunya i això fa que l'alumnat tingui a la possibilitat de cursar matèries de modalitat que no s'imparteixen presencialment al centre a través d'aquest sistema d'ensenyament a distància. Així l'oferta de modalitat i d'específiques pot ampliar-se a: ciències de la terra i del medi ambient I i IIliteratura universal, electrotècnia, cultura audiovisual, dibuix artístic I i II, tècniques d’expressió graficoplàstica, volum,  psicologia i sociologia...

A més, durant aquesta etapa l'alumnat ha desenvolupar un projecte de recerca sobre un tema dels seu interès que li permeti assolir la competència en recerca i també la lingüística  ja que el treball s'ha de plasmar en un memòria i presentar davant d'un tribunal d'avaluació. El tret de sortida del treball és durant el segon trimestre de primer de Batxillerat i la presentació durant el segon trimestre de segon. Per desenvolupar el treball l'alumnat està tutelat per un professor que s'intenta que sigui especialista en l'àmbit on s'ubica la investigació i que acompanya en la metodologia del treball .  
També en aquests dos cursos, l'alumnat disposa d'una hora setmanal de tutoria a l'aula durant la qual rep consells per organitzar el seu estudi, assessorament per escollir el treball de recerca, orientació per enfocar els seus estudis posteriors, etc. El curs que ara engeguem, el tutor  de primer de Batxillerat serà l'Arcadi Vilà a primer de Batxillerat i  en Toni Xifré a segon.