Les constel·lacions

9 de febr. 2017, 13:55 publicada per LAURA DEJUAN GONZALEZ
Hola!
Us presento la nova tasca: una presentació sobre les constel·lacions. Podeu elaborar un power, un prezi o un glogster. 

1. Situació de la constel·lació (en quin hemisferi i quines constel.lacions té al costat)
2. Imatge "real" de la constel·lació.
3. Dibuix de la constel·lació.
4. Mite amb què s'explica la forma de la constel·lació,
5. Formació de la constel·lació: quantes estrelles la formen, quines són les més brillants...
6. Descobridor que li va donar el nom, si s'escau.
7. Moment en què és visible als nostres ulls.
8. Curiositats (marques publicitàries, notícies...)
9. Webgrafia

ELEMENTS A AVALUAR

BEN ASSOLIT

2 punts

POC ASSOLIT

1 punt

GENS ASSOLIT

0 punts

Elements visuals

Utilitza la pantalla com a suport a l’exposició oral (sense repetir el que ja és escrit)

No utilitza massa la pantalla com a suport a l’exposició oral.

No utilitza gens la pantalla com a suport a l’exposició oral.

Domini del contingut

Domina el tema de l’exposició, tot demostrant seguretat.

Domina el tema però té alguns dubtes i no mostra molta seguretat.

No domina gens el tema, té dubtes i no mostra seguretat.

Ús de codi lingüístic

Utilitza un vocabulari i adequat, sense errors en la construcció de les frase.

Té algun error en la construcció de frases i usa algun mot crossa o coixí fonètic.

Té molts errors de lèxic, frases incorrectes o inacabades i tics lingüístics.

Veu i pronunciació i comunicació no verbal

El ritme i l’entonació són adequats. La pronúncia és clara i correcta.Manté una postura i moviments naturals i les mirades ben repartides.

És monòton en alguns moments i alguns errors de pronúncia.Manté una postura i moviments poc naturals, pocs gestos o poc adequats i  mirada poc repartida.

El ritme i l’entonació són monòtons i la pronúncia és deficient i dificulten la comprensió.Postura massa rígida, sense gesticulació i mirada indefinida o absent.

  
  Contingut

Té tots els elements que es demana.            

Hi falta algun element.        

Hi falta 2 o més elements.
Comments