4.5 - El PLE i el Portafolis


Què és el PLE?    
EPA:  Entorn Personal d'Aprenentatge  (PLE: Personal Learning Environment)

 
http://w3ple.org/welcome/
El desenvolupament professional docent i la millora contínua de la pràctica educativa en el segle XXI requereix d’unes habilitats clau, d’uns instruments i d’una xarxa de persones de confiança que ens permeti en tot moment saber on cercar, com gestionar i on compartir la ingent quantitat d’informació que ens arriba i la de generació pròpia. Tanmateix necessitem disposar d’instruments que ens facilitin el camí en l’aprenentatge al llarg de la vida com a complements amb un alt grau d’incidència sobre la nostra formació. 

Com aprenen els i les professionals docents? Les fonts d'aprenentatge o de formació habituals són diverses. Bàsicament es poden resumir en companys i companyes de la feina, altres professionals docents, llibres i revistes especialitzades, cursos, tallers, jornades de formació específica, xarxes professionals no virtuals… Però per respondre a la pregunta de com continuar aprenent i millorar les competències docents per a créixer professionalment cal partir d'unes premisses, d'uns compromisos previs: la disposició a aprendre activament, a participar en projectes col·laboratius i formar part de xarxes socials professionals, a aprendre d’altres docents a qui també es pot ensenyar.


Presentació del PLE de Jordi AdellL’EPd’A (Entorn Personal d’Aprenentatge, en anglès PLE, Personal Learning Environment), per tant, és una peça clau en el desenvolupament professional docent, en la formació i l'aprenentatge permanent.

La formació ha de servir per ajudar el professorat a construir el seu entorn personal d’aprenentatge, a identificar el punt de partida de cada persona i a enriquir el procés de desenvolupament professional. És important construir l’esquema del propi EPd’A i ser conscient de la seva evolució.Què és el Portafolis?   

 
http://folios.plearn.net/

Podem definir de manera general el portafolis com:

“Instrument que té com a objectiu comú la selecció de mostres de treballs o evidències de consecució d’objectius personals que, ordenats i presentats d’una determinada manera, compleixen la funció de potenciar la reflexió sobre cadascuna de les pràctiques” (Barberà, 2005)

Extret de la presentació "Portafoli de l'alumne" de Núria Alart - http://www.slideshare.net/nalart -

Si reflexionem envers aquesta definició de portafolis de ben segur que identificarem el portafolis com una eina que pot ser útil no només per a l’aprenentatge formal, sino, en general per a qualsevol professional que es planteja assolir de manera tàcita, o no, uns objectius d’aprenentatge. Per descomptat aquests objectius d’aprenentatge poden estar relacionats amb interessos no relacionats directament amb la basant professional. Per tant, també, com no podia ser d’una altra manera, el portafoli pot afavorir el desenvolupament de les competències professionals dels docents.

Si ens centrem en el món educatiu:

"Un portafolio es una selecció deliberada dels treballs de l'alumnes que ens explica la història dels seus esforços, el seu progrès o els seus èxits. Ha d'incloure la participació de l'alumne en la selecció del seu contingut, els criteris de la selecció i les pautes per a jutjar els seus mèrits, així com les evidències del seu procés de reflexió" (Arter, 1990)


"Entenem el portfolio com un sistema d'avaluació integrat en el procés d'ensenyament i aprenentatge. Consisteix en una selecció d'evidències/mostres (que formen un dossier, una carpeta) que ha de recollir i aportar l'estudiant al llarg d'un període de temps determinat i que respon a un objectiu concret.

Aquestes evidències (certificats acreditatius, fragments de pel·lícules, entrevistes, activitats acadèmiques, apunts, treballs d'assignatures, entre d'altres) que reben el nom d'artefactes, permeten a l'alumne demostrar que està aprenent, al mateix temps que possibiliten al professor un seguiment del progrés d'aquest aprenentatge.

Les evidències s'han d'acompanyar d'una justificació i una reflexió de l'estudiant, en què posi de manifest la relació entre l'evidència i l'aprenentatge. Aquestes contribucions l'ajuden a prendre consciència de què i com va aprenent, al mateix temps que li permeten regular el seu procés d'aprenentatge i d'estudi. Aquesta qualitat de reflexió constant sobre el propi aprenentatge converteix el portfolio en un sistema d'avaluació coherent en el marc de l'avaluació continuada i formativa" (Coll et al., 2004)

Extret de "Microtallers TAC" - https://sites.google.com/site/microtallerstac/e-portfolio


Presentació de la Sònia Guilana sobre el Portafolis digitalPer incorporar el portafolis com a instrument d'avaluació integrat en els processos d’ensenyament-aprenentatge hem de considerar les referències normatives. 

En la Llei d'Educació de Catalunya, article 89: 'Serveis digitals i telemàtics a disposició de centres', podem llegir:

 

'El dossier personal d’aprenentatge emmagatzema en suport digital i fa accessibles, d’acord amb el que el Departament estableixi per reglament, els documents i els objectes digitals que resulten de la producció intel·lectual de cada alumne o alumna durant el procés d’aprenentatge, des del darrer cicle de l’educació primària fins als ensenyaments postobligatoris. El contingut del dossier pot servir d’evidència en el procés d’avaluació'


Els dossiers personals d’aprenentatge o portafolis ens han d’ajudar a fer propostes d’avaluació per a la millora dels aprenentatges de l’alumne. Amb els portafolis disposem d'un instrument d'avaluació que afavoreix la implicació de l'alumnat en el seu propi aprenentatge. El procés de reflexió intrínsec en la construcció del portafolis ha de promoure mecanismes que ajudin als alumnes a regular els processos d'aprenentatge. Així, incorporem l'avaluació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge. 


portafolis d'aprenentatge

Exemples
Plantilles i Rúbriques d'avaluació
Propostes d'activitats


I.  Elaborar el vostre PLE 
1.  Penseu en les diverses formes amb les que apreneu, si és possible, amb serveis i eines de la Xarxa.  Contesteu-vos aquestes preguntes: Quines eines, xarxes, recursos... feu servir per aprendre, ensenyar i compartir?
Podeu fer una categorització com la següent:
  • Llocs on cerqueu informació a Internet
  • Llocs on publiqueu les vostres informacions
  • Llocs on compartiu aquestes informacions
Es pot fer servir una Mapa Conceptual per crear el vostre PLE/EPA.  Teniu unes eines a sota com exemple.

II.   Elaborar el vostre Portafolis

1.  Penseu en les vostres experiències com a docents i com a persones i comenceu a reflexionar sobre el que voldríeu compartir en un portafolis personal.  Recordeu que un portafolis és un recull digital, un lloc web que inclou mostres de treball i pràctiques docents que es volen compartir per aprendre i col·laborar amb altres docents.  
*El portafolis seria un node més del nostre PLE per a connectar-nos amb la comunitat educativa a internet

On podem crear el nostre portafolis?

Com heu vist en els exemples, es pot crear un portafolis en llocs web de google. També són populars eines com blocswikis,about.me.


Per saber-ne més sobre el tema


S''estan mostrant 6 elements
DescripcióEnllaç
Ordena 
 
Ordena 
 
DescripcióEnllaç
Presentació del Xavier Suñé sobre el PLE contextualitzat en la formació del professorat. Desenvolupament personal del docent i les TIC 
Documentació sobre portafolis de la XTEC Portafolis 
Article de Jordi Adell i Linda Castañeda sobre el PLE El desarrollo personal docente en entornos personales de aprendizaje (PLE) 
Memòria de la Llicència d'estudis de Sònia Guilana El portfolio digital 
Bloc de Sònia Guilana on explica el projecte d'innovació: El portafolis digital. Es poden visitar els portafolis dels alumnes. English portfolio at Batxillerat 
El portfolio digital com a facilitador d'una competència informacional diversificada i reflexiva http://bid.ub.edu/36/barbera.htm 
S''estan mostrant 6 elements