https://twitter.com/crptgn

Els EAP són equips d’assessorament i orientació psicopedagògic que donen suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies.

Els EAP formen part dels serveis educatius de zona (SEZ) conjuntament amb els centres de recursos pedagògics (CRP) i els equips d'assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC).

Com equips integrats en el servei educatiu de zona (SEZ) actuen territorialment i sectorialment atenent tots els centres educatius d’un àmbit territorial generalment comarcal, municipal o un districte, en el cas de Barcelona. Estan integrats en el sistema educatiu públic i depenen dels serveis territorials del seu territori.


El Seminari de Referents d'Altes Capacitats dels Serveis Territorials de Tarragona està format per un grup de professionals dels EAP dedicades a l'estudi dels alumnes amb altes capacitats i, en concret, a  les seves característiques específiques i els diversos perfils d'alumnat, per tal de donar respostes, tant a les famílies com als centres,  pel que fa al seu diagnòstic i  a la resposta educativa personalitzada

Els seus principals àmbits de treball són:

1. Estudi dels aspectes teòrics i metodològics de les AC.

2. Anàlisi i construcció de casos.

3. Recerca de materials i propostes d'intervenció dins i fora de l'aula.

4. Coordinar la programació i el seguiment dels diferents cursos que          s'ofereixen dins del  Pla de Formació de Zona.