2. Parts de la central

Com és pot veure en el mapa conceptual següent les parts més importants d'una central de biomassa són les següents:

  •  La turbina que és una màquina que és mou en aquest cas pel vapor d'aigua generat per l'escalfor que allibera la biomassa al cremar-la.
  • L'alternador que és una màquina que permet transformar l'energia mecànica de la turbina en electricitat.
  • El transformador que és una màquina que modifica les propietats de l'electricitat per poder transportar-la des de la central de biomassa a les llars i empreses on és consumirà.

Esquema 2. Mapa conceptual de les parts d'una central de biomassa.