5. Avantatges i desavantatges

Les 
avantatges i les desavantatges de la  central les podeu veure en la taula 1. 

Les avantatges més importants són:
  • És renovable ja que les activitats humanes generen biomassa regularment que és pot cremar com a combustible, com hem vist en l'introducció.
  • A més a més, és una manera de reduir els residus que generen les activitats humanes (restes agrícoles, ramaderes,...).
  • La combustió o crema de la biomassa no emet gasos d'efecte hivernacle, per tant ajuda a que la terra no s'escalfi. També emet una quantitat mínima de les substàncies que provoquen la pluja àcida, per tant aquesta central ajuda a no perjudicar al creixement d'animals i plantes.
  • Redueix el risc d'incendi forestal, perquè redueix la quantitat de combustible o matèria que pot cremar en el bosc.

En canvi, les desavantatges més rellevants són:
  • La crema de biomassa pot resultar perillosa, ja que es produeixen substàncies tòxiques que s'emeten a l'aire.
  • A més, es necessita una major quantitat de biomassa per produir la mateixa quantitat d'energia produïda per altres fonts d'energia.
Taula 1. Avantatges i desavantatges en una central de biomassa.