หน้าแรก

Webmaster Talk :: >> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558


เว็บไซต์นี้  จัดทำจากเอกสารรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา2558  ซึ่งโรงเรียนจัดทำขึ้น  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 15(7) ที่ระบุให้สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำตัวที่เป็นรายงานประจำปีที่เป็นรายงานคุณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา  ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้นำเสนอรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์นี้  ประกอบด้วย 4 ตอน  คือ  
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2  แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
ตอนที่ 3  ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่ 4  สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้
Comments