หน้าแรก

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

                เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในสถานศึกษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  มารวบรวมเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการ  ต่อการวางแผน  หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอน


ผู้จัดทำ
ด้านเนื้อหา
                คณะกรรมการ งานสารสนเทศ

ผู้ดูแลและผู้พัฒนาเว็บไซต์
            คุณครูสุพัตรา  โพธิ์สวัสดิ์
            คุณครูสุมามาลย์  ราญไพร
            คุณครูธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
            คุณครูสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย    
            คุณครูสุคนธ์ฑา  พันธเสน
            คุณครูดาราพร  เชยเถื่อน
            คุณครูพรสัมฤทธิ์  อยู่ตระกูล
            คุณครูสุพัตรา  ตะเพียนทอง


ผู้พัฒนาเว็บไซต์

            นางสาวนิรชา        บุญประกอบ  นักเรียนชั้น ม.5/3
            นางสาววราภรณ์   อารยาพันธ์  นักเรียนชั้น ม.5/2
            นางสาวธีรพร       อริยะวุฒิพันธุ์  นักเรียนชั้น ม.5/3

ฝ่ายศิลป์
            นายวราเทพ  บุญทัน  นักเรียนชั้น ม.3/7


Embed gadget