Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Bước 1: Mở file ảnh mà bạn muốn làm hiệu ứng. Duplicate Layer đó thêm 3 lần (Ctrl + J).

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Bước 2: Các bạn hãy tạm thời tắt biểu tượng hình con mắt của Layer 1 copy và Layer 1 copy 2 đi, click chọn Layer 1.

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

- Vào menu Filter \ Artictis \ Cutout:

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

- Chuyển chế độ hòa trộn của Layer 1 thành Luminosity

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Bước 3: Bật biểu tượng hình con mắt của Layer 1 copy lên.

- Chọn menu Filter \ Artictis \ Dry Brush:

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

- Chuyển chế độ hòa trộn của Layer 1 copy thành Screen:

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Bước 4: Bật tiếp biểu tượng hình con mắt của Layer 1 copy 2 lên.

- Chọn menu Filter \ Noise \ Median:

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

- Chuyển chế độ hòa trộn của Layer 1 copy 2 thành Soft Light:

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Và chúng ta được kết quả.

Photoshop - Chuyển ảnh thành tranh vẽ mầu nước.

Comments