ชุมนุมเล่าเรื่องจากภาพ

ได้ฝึกทักษะการถ่ายภาพ เรียนรู้การจัดองค์ประกอบภาพ มุมมองการถ่ายภาพ
เพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ให้นักเรียนเล่าเรื่องราวในมุมมองของตนเอง
#every picture tells a story#เล่าเรื่องจากภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้กล้องถ่ายภาพ ตามหลักวิธีการถ่ายภาพ การจัดแสง และองค์ประกอบภาพได้
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนบรรยายและพรรณนาภาพเพื่อสื่อสารความคิดจินตนาการจากภาพถ่ายได้

ขั้นตอน /กระบวนการจัดกิจกรรม
1. ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพจากกล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ
2. ครูนำรูปภาพตัวอย่างให้นักเรียนดูและแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสืบค้น เทคนิคของการถ่ายภาพจากห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
3. ครูให้นักเรียนฝึกการเขียนบรรยายภาพจากภาพถ่ายด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม
4. นักเรียนนำเสนอนิทรรศการภาพถ่าย
5. นักเรียนและครูสรุปอภิปรายกิจกรรม


Comments