เว็บไซต์สื่อการสอนของครูวัชรวิทยา

คณะครูโรงเรียนวัชรวิทยาได้สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็น “เว็บไซต์สื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์” ที่มีแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนที่ให้บริการแก่นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป โดยมีเนื้อหาสาระสัมพันธ์สอดคล้องและส่งเสริมการเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้


ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์สื่อการสอนของครูวัชรวิทยา
>>วิทยาศาสตร์
ครูอรษา อภิรมย์วิไลชัย  วิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูอ้อย
ครูมาลัย ฟองนิ้ว  ห้องเรียนเคมี..ครูมาลัย
ครูวกนกเรขา รักษ์ชนม์ CHEM ZONE

>>คณิตศาสตร์

ครูรัตนา  สะสม คณิตศาสตร์แนวใหม่

>>ภาษาไทย
ครูนันทิดา  ฉัตรทอง  ภาษาไทยครูแนน
ครูบรรณรักษ์ ท่อนทอง  เรียนภาษาไทยไปกับครูจูน
ครูพรทิพย์  มั่นทรัพย์   ห้องเรียนภาษาไทยศตวรรษที่ 21

>>ภาษาต่างประเทศ
ครูปานจันทร์  ภูวิชิต  เรียนภาษาไทยกับครูแหม่ม

>>สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์  ห้องเรียนพละ..ครูข้าวฟ่าง

>>ศิลปศึกษา
ครูพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ  นาฏศิลป์ไทย..ใครว่าเชย

จากการประกวดผลงานเว็บไซต์สื่อการสอนฯ ครูผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ
   นายภีมพล  เหมภูมิ
ผลงาน รู้ให้เป็นเรื่องกับครูภีมพล


 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
นางสาวสมิตานันต์  สุขมาก
ผลงาน Computer Classroom
  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย 
ผลงาน วิทยาศาสตร์น่ารู้กับครูอ้อย

  
 รางวัลชมเชย 

 รางวัลชมเชย 
นางสาวบรรณรักษ์  ท่อนทอง
ผลงาน เรียนภาษาไทยไปกับครูจูน

  
          
Comments