3.2 การพัฒนาวิชาชีพบันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561

  - รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC

  - ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  - คำสั่งโรงเรียนเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  - รายงานการสร้างนวัตกรรมที่ได้รับจากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

  - รายงานการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในและนอกโรงเรียน

  - รายงานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆ


Comments