2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

  - รายงานการบริหารจัดการชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

  - ตารางเวรทำความสะอาด/ผังคณะกรรมการห้องเรียน/หน้าที่

  - รายการการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 2 ภาคเรียน

  - บันทึกโฮมรูมและสรุป 2 ภาคเรียน

  - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ

  - กิจกรรมการเสริมแรงต่างๆ เช่น มอบรางวัล เกียรติบัตร ชมเชย

Comments