1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

   แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้

   - รายงานการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล

   - ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล

   -  เกณฑ์การประเมินชิ้นงาน

   - การประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลพร้อมข้อเสนอแนะในการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา

 - รายงานการวิจัย

   - บันทึกหรือรายงานการให้คำแนะนำด้านการวัดและประเมินผล

   ตัวอย่างผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน

   - รายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC

   - ภาพกิจกรรม/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Comments