1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

    - แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

   - บันทึกการใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนฯ

   - รายงานประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินมาปรับปรุงกลยุทธ์

   - ภาพกิจกรรมการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้

   - รายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้และภาพการนิเทศ

   - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

   - ทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา

   - แฟ้มเครื่องมือวัดผลและประเมินผล

   - รายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการ PLC

Comments