1.2.1 การออกแบบหน่วย การเรียนรู้

 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ : IS1 (I20201)

   - โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ : IS2 (I20202)

   - ตารางสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีปฏิบัติ (Active Learning)
   จากหน่วยการเรียนรู้ที่เลือกมานำเสนอ

   - รายงานผลการประเมินหน่วยการเรียนรู้ พร้อมอธิบายข้อเสนอแนะ
   การนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนา

   - บันทึกการให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

   - ภาพการให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

   คำสั่งโรงเรียน/เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง

Comments