หน้าแรก14/08/2561  สมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก 
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกำยน 2561 
(แรม 7 ค่ำ เดือน 12) 
-----------------------------------------------------
08.30-11.30 น. สอบวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม 
13.00-13.50 น. สอบวิชำธรรม 
14.00-14.50 น. สอบวิชำพุทธ 
15.00-15.50 น. สอบวิชำวินัย
- รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโรงเรียนวัชรวิทยา

        - รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโทโรงเรียนวัชรวิทยา- รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นเอกโรงเรียนวัชรวิทยา

1. ทำไมต้องสอบธรรมศึกษา

    การสอบธรรมศึกษาก็เหมือนกับการสอบทั่วๆ ไป 
เป็นการสอบวัดความรู้ทางพุทธศาสนา
    การสอบธรรมศึกษาอย่างน้อยก็ทำให้เราเข้าใกล้ศาสนาประจำชาติมากขึ้น รู้ดีรู้ชอบมากขึ้น ถ้ามีโอกาศก็น่าจะลองดูก็ไม่เสียหายแถมยังได้ฝึกเขียนอีกด้วย

2. สอบแล้วได้อะไร

    คนทั่วไปจะเรียนธรรมศึกษา , พระสงฆ์เรียนนักธรรม
มีสามชั้น ตรี โท เอก
    หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร ที่สามารถใช้ได้
ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องสอบใหม่

3. สามารถนำไปประกอบการเรียนต่อหรือการสมัครงานได้ไหม
    
    ได้แน่นอน เพราะตอนนี้เกือบทุกมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการสอบธรรมศึกษา และการสมัครงานบางที่สนับสนุนให้พนักงานสอบธรรมศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานของ
ภาครัฐ (หน่วยงานที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา) 

4. ถ้าไม่มีรายชื่อสอบได้ไหม
    
    ถ้าไม่มีรายชื่อสอบไม่ได้ครับ แต่ถ้ามีรายชื่อไม่สอบ
ต้องทำบันทึกแจ้งที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนะครับ บอกเหตุผลที่ชัดเจน

หมายเหตุ  รวบรวมจากบทความจากที่ต่างๆ

หน้าเว็บย่อย (1): Geotool1/4