มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียนวัชรวิทยา

>> มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัชรวิทยา  ฉบับลงวันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559

>> มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัชรวิทยา  ฉบับลงวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2561การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนวัชรวิทยา

>> ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

>> ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Comments