หน้าแรก

รางวัล IQA  AWARD  
เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่https://sites.google.com/a/wr.ac.th/krulee/home/flowchart2.png