ฟิสิกส์1 เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน

หนังสือประกอบ

http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/16/eBook/


https://docs.google.com/document/d/1MfeZRN3Ae5WadadWnod29i76nao3LRxyQlYuTBcuXME/edit?usp=sharing

 • เทพฟิสิกส์

 • รายชื่อเทพฟิสิกส์
 • (สอบถามได้จากผู้พิทักษ์คะแนนแต่ละห้องครับ)https://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/chud-thdlxng-sathit-kar-san-baeb-har-mx-ni-kx-yang-ngay
---------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบระหว่างภาคเรียน
 • สอบบทที่ 1 บทนำ ประมาณ 15 ข้อ
 • สอบบทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง ประมาณ 25 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 20 คะแนน (คิดจาก 40 ข้อ)
 • รูปแบบข้อสอบ ข้อสอบปรนัย
 • อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้
 • สัดส่วนข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 30 
 • สัดส่วนข้อสอบ การประยุกต์ใช้ (คำนวณ) ร้อยละ 70 
 • เวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที
 • ตรวจสอบการส่งชีต

 • ติวโอเน็ต โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 29 สค 60
 • เอกสาร
 • ทดลองฮาร์มอนิกอย่างง่ายhttps://sites.google.com/a/wr.ac.th/chatreewr/home/chud-thdlxng-sathit-kar-san-baeb-har-mx-ni-kx-yang-ngay

-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

ผู้พิทักษ์คะแนน (Score Keeper)

ระบบคะแนน ม.4/1

ชั้น ม.4/1 ธีม  Thapanik11644@gmail.com

ชั้น ม.4/1 แก้ม  gam72293@gmail.com


https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPRjFsOC1reDFabzA?usp=sharing

ชั้น ม.4/2 ใบตอง  kitthayaporn.001@gmail.com

ชั้น ม.4/2 เอ็ม theeranan4001@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPaU1RdklJWF9uYmc?usp=sharing

ชั้น ม.4/3 เบญ ben090844b@gmail.com

ชั้น ม.4/3 หนูนา noey721nanticha@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPcHdRMEg5aXlBb0E?usp=sharing

ระบบคะแนน ม.4/6

ชั้น ม.4/6  แพร Kittima.yim@gmail.com

ชั้น ม.4/6   มายด์ Jantima9857@gmail.com

https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y8OyhQ4TfPTWVJN0JfWG5NX1k?usp=sharingข้อตกลงในการเรียน 
****สำคัญมาก ต้องอ่านและทำตาม***
 1. ทุกครั้งที่เรียน จะมีการสอบย่อยท้ายคาบเรียนเสมอ
 2. หากสงสัยว่าวันนี้มีการสอบหรือไม่ ให้กลับไปอ่านข้อ 1 อีกครั้ง
 3. ทุกครั้งที่สอบ ต้องใส่ห้อง เลขที่ และชื่อเล่นให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเลขที่ หากใส่ผิดจะทำให้คะแนนนักเรียนกลายไปเพิ่มคะแนนของเพื่อนคนอื่นทันที และไม่สามารถแก้ไขได้อีก
 4. นักเรียนทำข้อสอบหลังเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 5. หากไม่คำตอบที่ถูกต้องให้เลือกคำตอบที่ใกล้เคียงมากที่สุด
 6. จุดประสงค์ของการสอบหลังเรียน คือ ต้องการให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนในคาบนั้นและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 7. การสอบออนไลน์เป็นการเช็คชื่อและวัดความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการเรียน นักเรียนทุกคนต้องทำ 
 8. นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน และไม่ได้สอบ เมื่อมาโรงเรียนแล้วให้รีบติดต่อครูผู้สอนโดยตรงเพื่อสอบทันที
 9. การกรอกเลขที่ และชื่อเล่น ให้กรอกให้ถูกต้องตามจริง หากนักเรียนกรอกข้อมูลผิด จะยกคะแนนนักเรียนให้เจ้าของเลขที่ ที่นักเรียนกรอกนั้นไปกรณีปรนัยให้อ่านโจทย์และตัวเลือกให้รอบคอบ หากคิดว่ามีตัวเลือกซ้ำ ก็ให้ตัดสินใจว่าจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งไป (บ่อยครั้งที่นักเรียนคิดไปเองว่าตัวเลือกซ้ำกัน)
 10. ข้อสอบแบบปรนัย ให้ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น 12 ให้ตอบ 12.00 / 12.3 ให้ตอบ 12.30  / 12.69 ให้ตอบ 12.69  /12.634 ให้ตอบ 12.63 / 12.635 ให้ตอบ 12.64 
 11. การปัดทศนิยมให้ปัดตำแหน่งที่ 3 เพื่อตอบเพียง 2 ตำแหน่งเท่านั้น
 12. การสอบนักเรียนต้องสอบตามกำหนดเวลา
 13. การสอบย่อย จะใช้คะแนนสอบสะสมเป็นคะแนนร้อยละ 30 ของบท
 14. การทำแบบฝึกหัด จะให้คะแนนร้อยละ 30 ของบท
 15. การสอบท้ายบท จะใช้เป็นคะแนนสะสม ร้อยละ 40 ของบท
 16. ความพยายามและมุ่งมั่น จะนำไปสู่ความสำเร็จที่งดงามเสมอ
 17. กลุ่มเรียน มีไว้เพื่อให้นักเรียนปรึกษาหารือกันและทำงานเป็นทีม
 18. รูปแบบคะแนนแต่ละบท จะเป็น ทดสอบย่อย(ร้อยละ30)+แบบฝึกหัดในเอกสาร(ร้อยละ30)+สอบท้ายบท(ร้อยละ40) 
 19. การตัดเกรด 100 คะแนนมาจาก=คะแนนบทที่ 1 ร้อยละ 15 + คะแนนบทที่ 2 ร้อยละ15 +คะแนนระหว่างภาค ร้อยละ 20 +คะแนนบทที่ 3 ร้อยละ 15 +คะแนนบทที่ 4 ร้อยละ 15 + คะแนนปลายภาค ร้อยละ 20
 20. การเขียน 10^5 หมายถึง 10ยกกำลัง 5 หรือ 100,000