เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน gg.gg/chatreephysics61

วิชา เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม  รหัสวิชา ว20221
=========================================
วิชา พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์
รหัสวิชา ว20222

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ รหัสวิชา ว30207
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  วิชาฟิสิกส์ 1  รหัสวิชา ว30201

  http://www.scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/16/eBook/
  หนังสือประกอบ ว30201
  • ทุกครั้งที่สอบ ต้องใส่ห้อง เลขที่ และชื่อเล่นให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเลขที่ หากใส่ผิดจะทำให้คะแนนนักเรียนกลายไปเพิ่มคะแนนของเพื่อนคนอื่นทันที และไม่สามารถแก้ไขได้อีก
  • นักเรียนทำข้อสอบหลังเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • หากไม่คำตอบที่ถูกต้องให้เลือกคำตอบที่ใกล้เคียงมากที่สุด
  • จุดประสงค์ของการสอบหลังเรียน คือ ต้องการให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนในคาบนั้นและกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
  • การสอบออนไลน์เป็นการเช็คชื่อและวัดความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการเรียน นักเรียนทุกคนต้องทำ 
  • นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียน และไม่ได้สอบ เมื่อมาโรงเรียนแล้วให้รีบติดต่อครูผู้สอนโดยตรงเพื่อสอบทันที
  • การกรอกเลขที่ และชื่อเล่น ให้กรอกให้ถูกต้องตามจริง หากนักเรียนกรอกข้อมูลผิด จะยกคะแนนนักเรียนให้เจ้าของเลขที่ ที่นักเรียนกรอกนั้นไปกรณีปรนัยให้อ่านโจทย์และตัวเลือกให้รอบคอบ หากคิดว่ามีตัวเลือกซ้ำ ก็ให้ตัดสินใจว่าจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งไป (บ่อยครั้งที่นักเรียนคิดไปเองว่าตัวเลือกซ้ำกัน)
  • ข้อสอบแบบปรนัย ให้ตอบเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งเสมอ เช่น 12 ให้ตอบ 12.00 / 12.3 ให้ตอบ 12.30  / 12.69 ให้ตอบ 12.69  /12.634 ให้ตอบ 12.63 / 12.635 ให้ตอบ 12.64 
  • การปัดทศนิยมให้ปัดตำแหน่งที่ 3 เพื่อตอบเพียง 2 ตำแหน่งเท่านั้น
  • การสอบนักเรียนต้องสอบตามกำหนดเวลา
  • การสอบย่อย จะใช้คะแนนสอบสะสมเป็นคะแนนร้อยละ 30 ของบท
  • การทำแบบฝึกหัด จะให้คะแนนร้อยละ 30 ของบท
  • การสอบท้ายบท จะใช้เป็นคะแนนสะสม ร้อยละ 40 ของบท
  • ความพยายามและมุ่งมั่น จะนำไปสู่ความสำเร็จที่งดงามเสมอ
  • กลุ่มเรียน มีไว้เพื่อให้นักเรียนปรึกษาหารือกันและทำงานเป็นทีม
  • รูปแบบคะแนนแต่ละบท จะเป็น ทดสอบย่อย(ร้อยละ30)+แบบฝึกหัดในเอกสาร(ร้อยละ30)+สอบท้ายบท(ร้อยละ40) 
  • การตัดเกรด 100 คะแนนมาจาก=คะแนนบทที่ 1 ร้อยละ 15 + คะแนนบทที่ 2 ร้อยละ15 +คะแนนระหว่างภาค ร้อยละ 20 +คะแนนบทที่ 3 ร้อยละ 15 +คะแนนบทที่ 4 ร้อยละ 15 + คะแนนปลายภาค ร้อยละ 20
  • การเขียน 10^5 หมายถึง 10ยกกำลัง 5 หรือ 100,000

  =========================================
  วิชาฟิสิกส์ 2
  รหัสวิชา ว30202 

  http://scimath.org/ebook/sci/sci-sec4/17/eBook/
  หนังสือเรียนฟิสิกส์ 2 ว30202